Home

Ephorus

Document. Deze tekst wordt gecontroleerd op overeenkomsten met andere documenten en wordt opgenomen in de database. akkoor Ephorus schreef als eerste een algemene geschiedenis van alle Grieken in het moederland en in de kolonies, alsmede in Klein-Azië (Ἱστορίη κοινών πράξεων). Het 29-delige werk begon met de terugkeer van de Herakliden naar de Peloponnesos Ephorus of Cyme (/ ˈ ɛ f ər ə s /; Greek: Ἔφορος ὁ Κυμαῖος, Ephoros ho Kymaios; c. 400 - 330 BC) was an ancient Greek historian known for his universal history Contents 1 Biograph Ephorus ('schoolopziener' in het Grieks) bood uitkomst. Wanneer jij je dierbare creatie hebt ingeleverd, hoeft je docent alleen maar te knippen-en-plakken. Eén druk op de knop en het wordt duidelijk hoe veel bloed, zweet en tranen je er in werkelijkheid hebt ingestopt. 98% plagiaat

Ludwig Ingwer Nommensen - Wikipedia

Ephorus accepteert documenten tot een grootte van 25 MB. Ephorus werkt alleen met de volgende bestandstypen: Microsoft Office Word (.doc, .docx) Word Perfect (.wpd) Adobe Acrobat (.pdf) (alleen PDF bestanden die teksten bevatten) Tekst documenten (.txt, .rtf) OpenOffice Tekst documenten (.odt, .sxw) Internet documenten (.html, .htm Ephorus is een handig online programma dat dient als hulpmiddel voor de docent in de strijd tegen plagiaat. Studenten die werk inleveren dat door een ander is gemaakt, vallen met dit programma eerder door de mand. Ephorus helpt de docent dus bij het beoordelen van de authenticiteit van ingeleverd werk van studenten

Ephorus - Student Hand-i

 1. Ephorus is a useful online tool to help lecturers combat plagiarism. It allows lecturers to assess the authenticity of work submitted by students. Students who illegally try to pass off others' work as their own are identified early on. Plagiarism
 2. Wil je hulp bij het voorkomen van plagiaat? Laat je document controleren op plagiaat door de Ephorus plagiaatcontrole van SCRiBBR. SCRiBBR plagiaatcontrole speciaal voor studenten. Een volledige Ephorus plagiaatcontrole bij SCRiBBR al vanaf € 14,95. Officiële plagiaatsoftware van Ephorus. Grote database met miljoenen bronnen
 3. Er zijn vijf mogelijke redenen waarom de Plagiaat Checker jouw fragment niet herkend heeft: Je hebt het fragment correct geparafraseerd. Zodra je de originele tekst netjes geparafraseerd hebt door de woorden en woordvolgorde aan te passen, zal het fragment niet herkend worden door de Plagiaat Checker. Je kunt dit makkelijk testen door een zin via Google op te zoeken: zet de zin tussen dubbele.
 4. Gratis plagiaat checker is een online tool om plagiaat controleren inhoud snel. Kopieer en plak gewoon 1500 woorden per zoekopdracht aan plagiaat controle
 5. Plagiaat checker. Moet een tool hebben voor studenten, copywriters, site-eigenaren, bloggers en SEO-experts. We behandelen problemen met plagiaat, grammatica, leesbaarheid en het opvullen van zoekwoorden
 6. De Scribbr Plagiaat Checker gebruikt een soortgelijke techniek als de plagiaatcontrole op jouw school. Dit betekent dat het resultaat grotendeels overeenkomt. Er zijn twee belangrijke verschillen: Toegang tot meer details. Omdat de Scribbr Plagiaat Checker gemaakt is voor studenten krijg je een gedetailleerd rapport met uitgebreide informatie over hoe je plagiaat kan oplossen en voorkomen

Ephorus Ephorus, Oud-Grieks: Ἔφορος - Éphoros, (ong. 405 v.Chr. - 330 v.Chr.) was een Grieks historicus uit Cyme in Aeolië (Klein-Azië). == Leven == Hij volgde met de historicus Theopompus, twee leergangen retorica bij Isokrates De meest gebruikte software is Turnitin (voorheen Ephorus). Turnitin is marktleider op het gebied van plagiaatdetectiesoftware. De software detecteert meer plagiaat dan andere plagiaat checkers door een combinatie van een hele grote database en erg goede plagiaat detectie technologie Ephorus, Greek historian, the author of the first universal history, who, despite his defects, was esteemed in Classical times and is considered the best of the historians writing in his period. According to uncertain tradition, Ephorus was the pupil of Isocrates, whose school rivaled Plato'

Ephorus - Wikipedi

 1. De Ephorus Gebruikershandleiding voor key users geeft docenten alle informatie die ze nodig hebben om docenten te assisteren in het controleren van het werk van studenten op mogelijk plagiaat. Je bent, in feite, het belangrijkste figuur tussen hen en Ephorus
 2. Ephorus is een handig online programma dat dient als hulpmiddel voor docenten in de strijd tegen plagiaat. Ephorus detecteert geen plagiaat. Ephorus signaleert: overeenkomsten met internetbronnen; eerder gecontroleerde studentproducten ; Belangrijk: Het is belangrijk om in gedachten te houden dat Ephorus alleen gelijkenis vindt en geen plagiaat
 3. System Integrators can extend their application with plagiarism reporting functionality using the Ephorus Document Processor Integration (DPI). With this service they can help their customers to prevent plagiarism. Plagiarism occurs when a student copies work from another student or the Internet and presents it as its own
 4. Geef bij Name de naam van het Ephorus Assignment op, en geef bij Possible Points het aantal maximaal te halen punten op. Vul bij Instructions eventueel een begeleidende tekst op die de student duidelijk maakt dat hij hier zijn werkstuk moet inleveren.. Vul bij Name een naam voor het assignment in. Bij opties onder 3 kan Group Assignment op no blijven staan, Make available op yes en Track views.
 5. e outcome! This problem can occur if the page took too long to load. Please check whether you have received an email confir
 6. ation Rules (OER) it is described which sanctions will be taken against those committing fraud or plagiarism. Any act of plagiarism should be reported to the Board of Exa
 7. Er is een Ephorus handleiding voor docenten. Ook zijn er twee screencasts gemaakt die een indruk geven hoe de scan service werkt: Het klaarzetten van een Ephorus opdracht. Het bekijken van de Ephorus rapportage in Blackboard. Plagiaatpreventie. De inzet van een plagiaat scan service is niet de enige manier om plagiaat te bestrijden

Ephorus is plagiaatcontrole, geen systeem om iets in te leveren. Vaak moet je jouw werk ook nog hardcopy inleveren. Kijk daarvoor in de studiehandleiding. Het digitale document wordt via de plagiaatscanner naar de docent gestuurd. Dag en tijd worden automatisch vastgelegd Ephorus - Hogeschool van Amsterdam. FBSV maakt geen gebruik meer van de plagiaatscanner Ephorus. Het inleveren van digitale opdrachten gaat voortaan via Brightspace

Isaac Bernays - Wikipedia

Report Viewer - Ephorus Ephorus is Europees marktleider in een mooie niche: plagiaatpreventie en contentbescherming. Ephorus checkt als het ware of schrijvers van scripties, promotieonderzoeken en ander wetenschappelijks niet te veel leentebuur spelen bij collega's. Klant zijn onderwijsinstellingen in 27 landen, waaronder Brazilië, Kroatië, Kameroen, Vietnam en Koeweit

Engrossing Facts About the Trojan War That You Simply

Ephorus, de anti-plagiaat-epidemie Scholieren

Auteursrecht, copyright, Plagiaat, Ephorus. Plagiaat is het geheel of gedeeltelijk overnemen van andermans werk zonder bronvermelding, waarbij de maker zich bedoeld of onbedoeld als de oorspronkelijke auteur voordoet Ben je student of medewerker bij Hogeschool Utrecht? Dan vind je op deze pagina de links naar veelgebruikte interne websites We hebben geen vertalingen voor ephorus in Nederlands > Engels probeer het met Google Tips bij de vertalingen: Vertaal enkelvoud, geen meervoud of verkleinwoorden. (Dus `huis` in plaats van `huisje` of `huizen`) Wellicht vind je het woord op één van deze websites

Welkom op de website voor e-learning-Student en Ephorus

Een gratis online plagiaat checker tool om dubbele inhoud te detecteren. Onze tool controleert plagiaat in realtime en geeft resultaten weer met percentage Plagiaatchecker - Plagiat.nl plagiaat checker. Gratis controle op plagiaat en betaald plagiaatrapport. Prijs vanaf $5 voor het volledige rapport Een één voor plagiaat toekennen nadat met Ephorus een match van 93% was vastgesteld, mag. Dat bepaalde de Raad van State onlangs in een rechtszaak van een scholier die bij een examenopdracht met deze tool betrapt was. Natuurlijk ging het niet alléén om Ephorus, de rector had nader onderzoek uitgevoerd

Tenzij je de trucjes kent. Zit jij in klas 1, 2, of 3? Help ons dan even en vul de vragenlijst over Scholieren.com in. Duurt maar 2 minuten! Scribbr Plagiaat Checker. Detecteer, begrijp en verbeter plagiaat met de Scribbr Plagiaat Checker. Plagiaatcheck starte

Welkom op de website voor e-learning-Ephorus

 1. geschiedschrijver, uit Cumae en en Aeolis (ongeveer tusschen 405 en 330 v. C.) genoot het onderwijs van Isocrates en werd door hem opgewekt tot de beoefening der vroegere geschiedenis. Met veel vlijt verzamelde hij op reizen en uit talrijke bronnen zijne bouwstoffen, vormde het eerste plan eener algemeene volkengeschiedenis, liet daarbij het geheele mythentijdvak varen en begon met de.
 2. Ephorus, anti-plagiarism software for teachers. 2008-04-13 18:30:00 Recently, we were discussing a few anti-plagiarism measures over at the Scholieren.com forums. Plagiarism of course being a rather stupid and bad thing to do if you want any form of education
 3. Gratis plagiaat checker en plagiaatcontrole van de studenten, docenten, geleerden, opvoeders, essayisten en schrijvers. Turnitin en Copyscape alternatief
 4. Turnitin stelt studenten in staat om hun beste, originele werk te leveren met producten die de academische integriteit

HAN Study Centres - Plagiarism / Ephorus

 1. Plagiaat & Ephorus 1. PLAGIAAT & EPHORUSAl is de technologie nog zo snel, de student achterhaalt haar wel (Kirschner 2006) Judith van Hooijdonk, I-adviseur april 2015 deze versie aangepast op basis van presentatie van Lilian van de Burg
 2. Fontys Connect is het intranet van Fontys Hogescholen, met informatie over roosters en toetsen, studieresultaten en portfolio.Om gebruik te kunnen maken van Fontys Connect moet je eerst inloggen met een gebruikersnaam en wachtwoor
 3. Bij een Ephorus Opdracht wordt het document gecontroleerd op plagiaat. Meer uitleg vindt u op onderstaande pagina's: Ephorus opdracht maken; Ephorus opdracht nakijke
 4. Voorbeeld Scribbr Plagiaat Checker. Voorbeeldrapport. Handleiding openen Chat met ons Direct uploaden Afsluite
 5. Studenten van de Rijksuniversiteit Groningen kunnen en moeten hun manuscripten in Ephorus, in de Nestor course Stage Wetenschap, uploaden.. Laatst gewijzigd: 20 juli 2020 10:07: print View this page in: English. Volg ons op facebook twitter instagram linkedin flickr youtube
 6. Ephorus. Sinds enige jaren beschikt de Faculteit Letteren over het plagiaatdetectie-programma Ephorus (www.ephorus.nl). Dit programma is tegenwoordig geïntegreerd in Nestor. Laatst gewijzigd: 25 juni 2020 09:27: print. Volg de RUG facebook twitter linkedin rss instagram youtube
 7. Ephorus' History, which comprises 30 books, with the last written by his son Demophilus, recounts the history of the Greek world, including the Greek colonies. It begins with the return of the Heracleidae, which the Greeks considered an actual historical event, and concludes with a description of the military operations of Philip II of Macedon in 340 B.C

Ephorus geeft de garantie dat een document in maximaal 24 uur wordt gecontroleerd en teruggestuurd samen met een rapport. In de praktijk zal dit enkele uren zijn. Wanneer je gaat testen of een document verdacht is, heb je dus wat geduld nodig Door middel van de plagiaatsoftware van Ephorus kunnen beoordelende begeleiders vaststellen of een afstudeeronderzoek op een geoorloofde manier gebruik maakt van bronnen. De volledige HBO Kennisbank wordt ook als databank door Ephorus gedetecteerd Controleer 'Ephorus' vertalingen naar het Engels. Kijk door voorbeelden van Ephorus vertaling in zinnen, luister naar de uitspraak en neem kennis met grammatica

Ephorus plagiaat checker Scriptiebegeleiding 170

 1. Ephorus - Ἔφορος van Cumae in Aeolis, leerling van Isocrates, de eerste schrijver eener algemeene geschiedenis. Deze liep van de terugkomst der Heracliden tot het jaar 356; zij werd door zijn zoon Demophilus voortgezet tot 340, en uitgegeven in 30 boeken, waarvan slechts weinige fragmenten bewaard gebleven zijn. Wegen..
 2. Ephorus, dat meer geschikt is voor het herkennen van langere tekstpassages. Houd er rekening mee dat elk document dat wordt ingeleverd en waarvoor de plagiaatcontrole wordt gebruikt, wordt op geslagen in de databases van Ephorus. Als er veel irrelevante documenten naar Ephorus worden verzonden, zorgen dez
 3. Informatie over regelingen en procedures voor studenten van het masterprogramma Bestuur en beleid van de Universiteit Utrecht
 4. Tag: Ephorus; Gelabelde berichten Ephorus. Hoe werkt de plagiaatcontrole in itslearning? 12 februari 2015 Geschreven door Martin de Haan. In deze video laten we zien hoe u itslearning kan gebruiken in samenwerking met de plagiaatcontrole. De plagiaatcontrole.
 5. KLANT: EPHORUS PLAGIAATPREVENTIE UITDAGING: Revitalisering van logo, identiteit en website van Europees marktleider in plagiaatpreventie. DOELGROEP: Primair: docenten in middelbaar onderwijs, VO, MBO, HBO en WO. Secundair: (con)rectoren, directies, ICT managers en onderwijsondersteunend personeel. STRATEGIE EN AANPAK
 6. Het laatste nieuws met duiding van redacteuren, achtergronden, columns, opinie, wetenschap, en recensies van kunst & cultuur door de Volkskrant
 7. A-Z Studenten Maatschappelijk Werk en Dienstverlening - Hogeschool van Amsterdam. Zoek je een A-Z-lijst van een andere opleiding? Bekijk dan het overzicht van alle A-Z-lijsten

Ephorus B.V. in Utrecht Vondellaan 40 3521 GH Utrecht Bel ons op: 302819816 Meer informatie vind u op: Of mail naar: Hoe vind je een goed automatiseringsbedrijf I don't recommend using such free software checkers for plagiarism. This is because the original content of your manuscript might be copied and sold to others before it is published.Use your own. Ephorus - Ephorus opdracht nakijken Nadat een student een document heeft ingeleverd via een Ephorus, wordt deze gecontroleerd op plagiaat. Hierbij wordt een gedetailleerd rapport gegeven over overeenkomsten met andere bronnen, zodat je eenvoudig kunt controleren of er mogelijke sprake is van plagiaat Ephorus en Diodoros van Sicilië · Bekijk meer » Eolië Kaart met de locatie van Aeolis Eolië of Aeolië (Oudgrieks Αιολία, Aiolía; Latijn Aeolia), ook wel Eolis (Oudgrieks Αιολίς, Aiolís), was een gebied dat het westen en noordwesten van Anatolië omvatte, merendeels langs de kust, maar ook met enkele eilanden (met name Lesbos), waar de Eolische poleis lagen

Is het resultaat van de Plagiaat Checker hetzelfde als op

Definition of Ephorus in the Definitions.net dictionary. Meaning of Ephorus. What does Ephorus mean? Information and translations of Ephorus in the most comprehensive dictionary definitions resource on the web References []. Ephorus in Gaffiot, Félix (1934) Dictionnaire Illustré Latin-Français, Hachette; Ephorus in William Smith, editor (1848) A Dictionary of Greek Biography and Mythology, London: John Murra Ephorus, Oud-Grieks: Ἔφορος / Éphoros, (ong. 405 v.Chr. - 330 v.Chr.) was een Grieks historicus uit Cyme in Aeolië (Klein-Azië). Leven. Hij volgde met de historicus Theopompus, twee leergangen retorica bij Isokrates.Aangezien hij niet bekwaam was in de redekunst, is hij op voorstel van Isokrates geschiedenis en literatuur gaan studeren

Ephorus | 118 volgers op LinkedIn | Ephorus was founded in 2003 by two former teachers from the Netherlands. They developed a webbased service that avoids teachers to search for similarities between documents themselves. Nowadays more than 5,000 schools and universities use Ephorus Volgens Plutarchus, Ephorus daalde Alexander de Grote 's aanbod om hem te vergezellen op zijn Perzische campagne als de officiële geschiedschrijver. Zijn zoon Demophilus volgde in zijn voetsporen als historicus. belangrijkste werken. De vrucht van zijn werk was een set van 29 boeken, zijn universele geschiedenis Controleer 'Ephorus' vertalingen naar het Nederlands. Kijk door voorbeelden van Ephorus vertaling in zinnen, luister naar de uitspraak en neem kennis met grammatica Voor meer informatie over Ephorus kunt u terecht op onze website: 1. INLOGGEN U heeft een account nodig om toegang te krijgen tot Ephorus Ephorus laat dan de teksten zien die te vergelijken zijn en je docent bepaalt vervolgens of er inderdaad sprake is van plagiaat. Kijk mijn thesis na . Post Tags Post Tags bronvermelding fraude plagiaat scriptie verwijzen. Laat een reactie achter Reactie annuleren. post reactie. Search for: zoeke

Plagiaat Checker - 100% Gratis Plagiaat Controleren Onlin

We hebben geen vertalingen voor ephorus in Nederlands > Frans probeer het met Google Tips bij de vertalingen: Vertaal enkelvoud, geen meervoud of verkleinwoorden. (Dus `huis` in plaats van `huisje` of `huizen`) Wellicht vind je het woord op één van deze websites Ephorus heeft slechts een signaalfunctie voor het herkennen van identieke tekstdelen. Dat betekent dat wanneer 'de bellen rinkelen' de docent de aard en herkomst van de gesignaleerde identieke tekstgedeelten bekijkt. Dan kan eenvoudig worden vastgesteld wanneer het eerste document,. Ephorus bestaat o.a. uit een (verzameling) 'pool van databasen' die bestaat uit (1.) meer dan 4.000 databasen van universiteiten en hoge scholen wereldwijd en (2.) miljoenen bronnen aan vakbladen, naaslagwerken e.d. Met behulp van deze verzameling van databasen gaat Ephorus de strijd aan tegen plagiaat bij scripties en thesissen Handin. Met Handin leveren studenten hun summatieve toetsproducten digitaal in. Dit kunnen zowel individuele opdrachten als groepsopdrachten zijn

Plagiaat checker: tool om plagiaat online te detectere

bol.com | Uitgeverij Ephorus. Ga naar zoeken Ga naar hoofdinhoud. lekker winkelen zonder zorgen. Gratis verzending vanaf 20,- Bezorging dezelfde dag, 's avonds of in het weekend* Gratis retourneren Select Ontdek het nu voor 9,99 p.j. Zoeken. In welke categorie? Alles. Welkom. Welkom Accountoverzicht. ephorus. voorpagi­na Controle op plagiaat neemt toe. voorpagi­na Gewonden bij vechtpartij in Batakkerk op Sumatra. voorpagi­na Leger en regering steunen 'coup' tegen ds. Nababan, met geweld Het plegen van plagiaat en andere vormen van fraude is een ernstig feit, ook als het gepleegd wordt in conceptversies van teksten. Het eindcijfer voor de eindversie is namelijk mede gebaseerd op de beoordeling van de conceptversies Orocrambus ephorus is een vlinder uit de familie van de grasmotten (Crambidae). De wetenschappelijke naam van de soort is voor het eerst geldig gepubliceerd in 1885 door Meyrick

Hieronder vindt u een lijst met alle gevonden boeken van de auteur Ephorus (of Cyme ). De meest gevonden boeken zijn Ephori Cumaei Fragmenta, Collegit Atque Illustr.M. Marx en Ephori Cumaei Fragmenta - Primary Source Edition Tilburg University verstaat onder plagiaat: In een scriptie of ander werkstuk tekstgedeelten, redeneringen of gedachten van anderen over te nemen zonder bronvermelding Antiplagiaat-software (Ephorus) Door de veelvoud aan elektronische bronnen en eenvoudige kopieermogelijkheden wordt het overnemen van delen van andermans werk wel heel eenvoudig gemaakt. Studenten die zelf een werkstuk maken mogen niet de dupe worden van studenten die plagiaat plegen

Plagiaat Checker voor Studenten Detecteer alle plagiaa

Na 13 jaar nemen we afscheid van Ephorus. Een product dat ons goed gediend heeft. We kijken samen terug naar de mooie, verrassende en leerzame momenten. Maar we kijken ook voorruit naar onze nieuw Plagiaat machine? Geplaatst door de TopicStarter: 15-01-09 17:49 . Hoi, Ik ben opzoek naar een machine waar mee ik plagiaat kan opzoeken. Zou iemand misschien een site weten waar op dit kan, kan zelf namelijk niets vinde Met ingang van het academische jaar 2017-2018 wordt Ephorus als plagiaatdetectietool vervangen door Turnitin. Dit heeft met name consequenties voor het gebruik van Ephorus in Blackboard Wil jij creatief ondernemer worden? Of een manager in de creatieve en culturele sector? Dan is Kunst en Economie aan HKU écht iets voor jou Detecteert Ephorus een alinea of zin die overeenkomt met een tekst op internet, dan maakt het programma hier melding van. 'Een voorwaarde hiervoor is wel dat studenten hun werkstukken digitaal inleveren.' Alles wat docenten invoeren in het programma wordt tevens opgeslagen in een database

Cyrus the Younger - WikipediaHerodotus (1920)Thermopylae—The Battle for the West vs

Ephorus - definitie - Encycl

Plagiaat Checker Hoe werkt het en kun je het omzeilen

De betekenis van ephorus vind je op deze pagina. Er werd 1 definitie van ephorus gevonden in de woordenlijst. Andere definities, verklaringen, omschrijvingen of synoniemen kan je zelf toevoegen om zo het woordenboek nog completer te maken FogBugz RSS Feed Ephorus - Ephorus opdracht nakijke wie heeft voor mij ephorus?? mijn hoekje. forum Edited by User: engelstalige ephorus pagina. Ephorus. Edited by User. Ephorus ephorus.nl Ephorus customer Are you an existing Ephorus customer Do you wish to expand your account with the comprehensive Turnitin database including academic paper

Ephorus Greek historian Britannic

www1.ephorus.nl Ephorus customer Are you an existing Ephorus customer Do you wish to expand your account with the comprehensive Turnitin database including academic paper University of Groninge Uw wachtwoord vergeten? Klik hier. Meer hulp nodig? Klik hier. Nieuwe gebruiker? Klik hier. Privacybeleid. Wij nemen uw privacy zeer serieus. Wij delen uw gegevens.

 • Vleeskuikens kopen.
 • Ballet komedie kenmerken.
 • Anti Venom Marvel.
 • Pedicure Rotterdam.
 • Copyright schending melden.
 • Drawing beginners.
 • Fernpass tol.
 • Drieterm ontbinden in factoren oefeningen.
 • Knit Factory Theedoek.
 • POCO meubels duitsland.
 • Vegetarisch ontbijt Antwerpen.
 • Satudarah chapters.
 • AVI lezen M5.
 • Pisces Horoscope Nederlands.
 • Monopoly Plus ps4 multiplayer.
 • Redactie Zoom.
 • Thai Bangkaew Dog puppies.
 • Fastest sport Classic car in GTA 5.
 • Hexaan gevaren.
 • Film recensies.
 • Chinook bier.
 • Witte velletjes op lippen baby.
 • Coeliakie op latere leeftijd.
 • Baby voelen 10 weken.
 • Alternatief voor Rennies.
 • Wat is bladmoes.
 • Zelf compost maken in een vat.
 • Haar opsteken aan huis.
 • Vinkje zwart.
 • Top 10 songs.
 • Overwinteren in Spanje corona.
 • Kostuum Kind ZARA.
 • Edelsteen Therapeut opleiding.
 • Pleomorfisme microscoop.
 • Tanzania rondreis 2 weken.
 • John West Tonijn in water.
 • B nosy zomer 2018.
 • Kipfricassee recept.
 • Judo beginner.
 • Lego Space Classic.
 • Guess riem sale.