Home

Recht op bijstand buitenlander

Bent u langer dan 3 maanden in Nederland? Dan heeft u meestal recht op bijstand zolang u in Nederland mag zijn volgens het EU-recht. De gemeente vraagt uw situatie na bij de IND. Bent u korter dan 5 jaar in Nederland? Dan kan het aanvragen van bijstand gevolgen hebben voor uw recht om in Nederland te blijven. De gemeente meldt uw aanvraag bij de IND Het maakt voor de bijstand niet uit welke nationaliteit u hebt, als u maar niet illegaal in Nederland woont of verblijft. Europese Unie + Komt u uit een land uit de Europese Unie of uit Noorwegen, IJsland of Zwitserland en hebt u een geldig identiteitsbewijs uit dat land? Dan mag u drie maanden vrij in Nederland blijven en reizen

U heeft recht op algemene bijstand als u voldoet aan de volgende voorwaarden: u bent Nederlander of u woont rechtmatig in Nederland; u bent 18 jaar of ouder; u heeft niet genoeg inkomen of eigen vermogen om in uw levensonderhoud te voorzien; u kunt geen beroep doen op een andere voorziening of uitkering, waarmee u in uw levensonderhoud kunt voorzien U heeft recht op een bijstandsuitkering, als u aan een aantal voorwaarden voldoet: U bent Nederlander of u heeft een geldige verblijfsvergunning. U bent 18 jaar of ouder. U woont in Nederland. U heeft onvoldoende inkomen of vermogen om te kunnen leven. U heeft geen recht op een andere uitkering Eén van de basisprincipes uit de Participatiewet is het territorialiteitsbeginsel dat inhoudt dat Nederlanders die zich in het buitenland hebben gevestigd geen recht hebben op bijstand. Tevens bepaalt de Participatiewet dat degene die per kalenderjaar langer dan 4 weken (aaneengesloten) buiten Nederland verblijft ook geen recht heeft op bijstand U hebt een verblijfsvergunning op asielgronden. Als u een verblijfsvergunning hebt op asielgronden (voor bepaalde of onbepaalde tijd) dan wordt u met een Nederlander gelijk gesteld. Dat betekent dat u in principe recht hebt op bijstand, als u ook aan de andere voorwaarden voor bijstand voldoet. U woont in een AZC of krijgt geld van het COA

Het recht op rechtsbijstand is er voor iedereen die in Nederland is, dus ook als je buitenlander bent. Je moet de rechtsbijstand wel zelf betalen. Als je zo weinig geld hebt dat je de rechtsbijstand niet zelf kunt betalen, kan de overheid meebetalen. Hoeveel de overheid meebetaalt staat in de wet U heeft mogelijk recht op bijzondere bijstand als u onder andere voldoet aan de volgende voorwaarden: u woont en verblijft rechtmatig in Nederland; u heeft onvoldoende inkomen en vermogen om de kosten zelf te betalen Volgens mij heeft iemand, die hier drie maanden op bezoek komt, geen recht op bijstand. En duikt die buitenlander daarna onder, dan is hij hier illegaal en heeft hij ook geen recht op bijstand. Daarom had ik die kosten niet opgenomen. Vladja. Rapporteer. Login om een reactie te plaatsen op het antwoord

Heb ik als buitenlander recht op bijstand? Het Juridisch

Ik ben buitenlander

Volgens de Belgische Grondwet is het recht op rechtsbijstand een van de onderdelen van het recht een menswaardig leven te leiden (artikel 23, derde lid, 3° Grondwet). Artikel 6 EVRM waarborgt eveneens dit recht, zowel in strafzaken als in burgerlijke zaken (EHRM 30 juli 1998, Aerts/België, Jurispr. 1998-V, FASC. 83) Wanneer u in België komt wonen, werken of studeren, hangen uw rechten op het vlak van sociale zekerheid (kinderbijslag, pensioen, terugbetaling van medische kosten, arbeidsongeschiktheid, ) af van de eventuele akkoorden die België heeft gesloten met uw land van herkomst of van de Europese reglementering Bijstand en naar het buitenland Bij de helpdesk van Stimulansz komen maandelijks honderden vragen binnen van beleidsinhoudelijke of juridische aard. Deze week geeft expert Hanneke Willemsen antwoord op de vraag of er bij verblijf in het buitenland recht op bijstand is Recht op bijstand. Voorliggende voorzieningen. Voorwaarden voor het recht op bijstand. Uitsluiting van het recht op bijstand. Bijstand en detentie/ onttrekking aan detentie. Verblijf in het buitenland/ vakantie. Jongeren tot 18 jaar. Bijstand voor het geheel of gedeeltelijk aflossen van een schuld

Woont u, uw toeslagpartner of uw kind buiten Nederland en krijgt u of uw toeslagpartner inkomen of een uitkering uit Nederland? Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden nog recht hebben op zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag of kindgebonden budget. U kunt geen huurtoeslag krijgen als u in het buitenland woont Belgen hebben in buitenland recht op consulaire bijstand, mits uitzonderingen De commissie Buitenlandse Zaken van de Kamer heeft woensdag een wetsontwerp goedgekeurd dat het consulair wetboek.. U hebt al een Belgische rustpensioen als werknemer of ambtenaar vanaf één gewerkte dag (één trimester voor zelfstandigen). Om recht te hebben op een minimumpensioen moet u minstens 30 jaren gewerkt hebben. Een maximumpensioen bestaat enkel nog voor ambtenaren. Meer informatie over de berekening van het

Bijstand is een recht Van genade naar recht; dat was het motto bij de invoering van de Bijstandswet in 1965. Wie voldoet aan de eisen die de Bijstandswet stelt, heeft recht op een uitkering. En aan de toekenning van dat recht horen slechts voorwaarden te worden gesteld, die verband houden met de reden dat iemand recht heeft op een uitkering Het recht op sociale zekerheid en sociale bijstand voor buitenlanders blijft een voortdurend discussiepunt. Het gaat telkens over de vraag onder welke voorwaarden personen die niet over de Belgische nationaliteit beschikken beroep kunnen doen op de door de overheid georganiseerde solidariteit. Dit thema over de afbakening van onze solidariteitskringen ligt politiek gevoelig

Het recht op bijstand van overheidswege hangt direct samen met rechtmatig verblijf in Nederland. Immigranten uit de nieuw toegetreden Midden- en Oost-Europese lidstaten (MOE-staten) worden voor wat betreft het beroep op bijstand in relatie tot het verblijfsrecht op gelijke voet behandeld als overige EU-immigranten Maar op het moment dat u een alleenstaande vader of moeder voor zich heeft die als alleenstaande ouder een beroep op bijstand doet, is dit al wel duidelijk. Als er acute nood is, kunt u dus, in afwachting van de te verstrekken verblijfsvergunning, bijstand verstrekken naar de norm van een alleenstaande ouder Of iemand recht heeft op bijstand, wordt door gemeenten bekeken op basis van zijn of haar inkomsten. Bijstandsontvangers zijn verplicht om wijzigingen van hun situatie door te geven Aan het recht op bijstand zijn immers verplichtingen verbonden, waaronder niet in de laatste plaats de arbeids- en re-integratieverplichtingen. Een bijstandsgerechtigde kan deze verplichtingen niet zomaar opzij zetten onder het mom van vakantie. Meldingsplicht / verzoek om toestemming De Hoge Raad heeft, zoals gezegd, overwogen dat voor aangehouden minderjarige verdachten geldt dat zij, naast het recht op consultatiebijstand, recht hebben op bijstand door een raadsman of een andere vertrouwenspersoon tijdens het verhoor door de politie. Hetgeen hierna volgt, beoogt invulling te geven aan deze overweging van de Hoge Raad

Wanneer heb ik recht op algemene bijstand? Rijksoverheid

 1. istratie op een adres in Nederland. U bent achttien jaar of ouder. U heeft geen inkomen of te weinig inkomen om in uw levensonderhoud te voorzien
 2. Een bijstandsuitkering kan worden verstrekt op basis van de Wet Werk en Bijstand. Het is een uitkering die gebruikt wordt als laatste redmiddel: wanneer er recht is op andere uitkeringen waarmee in het levensonderhoud kan worden voorzien, is er geen recht op een bijstandsuitkering
 3. Re: Buitenland ongeluk geen recht op bijstand Ongelezen bericht door Julie4444 » 22 jul 2015 18:19 Als je deze pagina bekijkt zie je in het kort wanneer iemand recht heeft op bijstand

Bijstand is echt voor de noodzakelijke kosten van het bestaan. al het geld dat daarboven komt, wordt er weer van af gehaald. de mensen die een bijstand ontvangen, hebben wel recht op bijzondere bijstand voor bijvoorbeeld een ns-voordeeluren kaart WaJong voor buitenlander. Index » werk, geldzaken & recht. Dat betekent dat hij geen inkomen heeft op dit moment Hij is niet in staat om te werken ivm mentale en fysieke beperkingen, die levenslang zijn. Als hij Bijstand ontvangt, krijgt hij gezeik met IND ivm zijn verblijfsrecht. Dus dat is ook geen optie Wanneer je een laag of zelfs geen inkomen hebt dan heb je automatisch recht op een vorm van bijstand om in je levensonderhoud te voorzien. De Wet werk en bijstand, afgekort de WWB, is echt het laatste vangnet van de sociale zekerheid in Nederland Bijstand en jonger dan 27 jaar. In beginsel heeft een jongere beneden de 27 jaar geen recht op algemene bijstand als hij/zij onderwijs kan volgen en in verband daarmee aanspraak heeft op studiefinanciering. Onder studiefinanciering wordt ook een lening verstaan. Deze bepaling is in juli 2012 ingevoerd

Bijstand. De Wet Werk en Bijstand sluit mensen zonder verblijfsvergunning uit van het recht op bijstand. Tijdens de procedure tegen intrekking van een verblijfsvergunning, blijft het recht op bijstand nog korte tijd behouden. Rvb: Regeling Voorzieningen Bijzondere groepen Vreemdelingen. De Rvb is een regeling van het COA Territorialiteitsbeginsel Eén van de basisprincipes uit de Participatiewet is het territorialiteitsbeginsel dat inhoudt dat Nederlanders die zich in het buitenland hebben gevestigd geen recht hebben op bijstand. Tevens bepaalt de Participatiewet dat degene die per kalenderjaar langer dan 4 weken (aaneengesloten) buiten Nederland verblijft ook geen recht heeft op bijstand Dan kunt u hiermee in uw levensonderhoud voorzien en heeft u geen recht op bijstand. U moet dan eerst dit geld opmaken. Uw leefsituatie bepaalt wat u maximaal aan vermogen (spaargeld en bezittingen) mag hebben: Leefsituatie - maximaal toegestaan vermogen (normen 2021 Indien het land waar u gearresteerd of opgesloten bent uw recht op verdediging niet respecteert of u slechter behandelt of discrimineert omdat u buitenlander bent, kan u dit communiceren aan onze ambassade of consulaat . Deze zal dan contact opnemen met de bevoegde diensten om hen op uw rechten te wijzen In de bijstand en tweede huis in het buitenland door nieuwe wet moeilijker 22 juni 2019 12:38 22-06-19 12:38 Laatste update: 22 juni 2019 15:29 Update: 22-06-19 15:29 140 NUjij-reacties reactie

Heb ik recht op bijstand? Het Juridisch Loke

 1. Ook heeft u soms recht op vrijlating van een deel van uw inkomsten: Gedurende 6 maanden: u houdt uw uitkering en mag 25% van uw netto-inkomsten houden (maximaal € 217,- per maand, per juli 2020). Dit wordt 'vrijlating van inkomsten' genoemd
 2. Ook als u niet arbeidsongeschikt bent en u zit in de bijstand, dan heeft u recht op re-integratie. De gemeente moet u daarbij begeleiden. Zo mag u bijvoorbeeld met behoud van uitkering een werkstage lopen als u weinig werkervaring heeft, of een opleiding volgen als u geen diploma heeft
 3. 5.De werkgever mag de werknemer niet benadelen wegens de omstandigheid dat de werknemer in of buiten rechte een beroep heeft gedaan op artikel 646 lid 1 of terzake bijstand heeft verleend. Het burgerlijk wetboek, boek 7, met betrekking tot bijzondere overeenkomsten is voor het laatst geactualiseerd op: 10 maart 2015
 4. Toeslagen vormen een aanvulling op uw inkomen. Kijk of u toeslag kunt krijgen, zoals huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag of kindgebonden budget
 5. hoi, Mijn man is Turks en heeft een verblijfskaart voor 5 jaar gekregen op basis van de EUrecht die wij hebben door in Belgie gewoond te hebben. Op zijn verblijfskaart staat dus dat een beroep op publieke middelen gevolgen KAN hebben op het verblijf. Nu werkt mijn man maar het salaris is niet voldoende om van te leven. Zelf heb ik ook een paar uur in de week dus we komen echt te kort
 6. Als u opeens bijzondere kosten moet maken en hiervoor niet hebt kunnen sparen, dan heeft u mogelijk recht op bijzondere bijstand. Bijzondere bijstand is een uitkering waarmee u deze extra en bijzondere kosten kunt betalen. U vraagt bijzondere bijstand online aan met uw DigiD

Recht op bijstand bij opname in een kliniek in het

 1. Let op: er is nu nog geen sprake van een aanvraag. We nemen binnen 5 werkdagen contact met u op om een afspraak te maken. Tijdens de afspraak bespreken we uw mogelijke recht op bijstand. En uw mogelijkheden om weer te gaan werken. Ook bespreken we hoe de procedure verder gaat. Lukt het niet om de vragenlijst in te vullen
 2. De website van rechtbanken, gerechtshoven en de bijzondere colleges. Met informatie over de procedures bij rechtszaken, uitspraken en de organisatie van de rechtspraak
 3. Huurtoeslag voor 2021 kunt u aanvragen tot 1 september 2022. Lees of u aan de voorwaarden voldoet en bereken hoeveel u kunt krijgen
 4. Niet meer direct bijstand na fraude. Hierdoor kan iemand die heeft gefraudeerd onder de vermogensgrens uitkomen en toch weer recht hebben op een bijstandsuitkering. Staatssecretaris Van Ark wil de wet zo wijzigen dat een gemeente daar geen rekening meer mee hoeft te houden
 5. De 420.000 mensen die zijn aangewezen op een bijstandsuitkering om te overleven, gaan gedwongen worden daarvoor een prestatie te leveren. Het kabinet gaat gemeenten, die verantwoordelijk zijn voor het verstrekken van de sociale uitkering, er wettelijk toe verplichten die dwang op te leggen. Dat verklaart Tamara van Ark (VVD) van Sociale Zaken in een interview [
 6. Hieronder vindt u een paar voorbeelden van situaties waarin iemand mogelijk recht heeft op bijzondere bijstand: Een partner of ander familielid is overleden, maar er zijn geen familieleden die deze kosten kunnen betalen; Iemand gaat vanuit de vrouwenopvang op zichzelf wonen, maar deze persoon heeft geen geld om de woning in te richte

Bijstand & nationaliteit - Antwoord op

U kunt een voorlopig voorschot aanvragen als uw aanvraag in behandeling is. U moet het terugbetalen als u geen recht op bijstand heeft. Heeft u wel recht op bijstand? Het voorschot wordt dan verrekend met de eerste uitbetaling. Maak een afspraak met uw contactpersoon en neem recente bankafschriften en bewijs van eventuele schulden mee door het recht op bijstand vervalt en de uitkering kan worden beëindigd. Door een goede sa-1 Kamerstukken II 2008/2009, 29407,nr. 96 2 TK 2005-2006,29 861 en 29 544,nr.5 . Inspectie Werk en Inkomen / Informatie- en Analysecentrum IND Bijstand, WW en verblijfsvergunning 6/5

U vraagt de bijstand aan via www.werk.nl. Voor een aanvraag heeft u een DigiD-code nodig. Nadat u de aanvraag heeft afgerond en doorgestuurd, moet u zich binnen twee werkdagen melden bij de gemeente. De gemeente bepaalt of u recht heeft op een bijstandsuitkering en hoeveel geld u krijgt Bijstand aan Belgen in buitenlandse gevangenissen L'assistance aux Belges Om die reden is trouwens ook een buitenlander die op ons grondgebied een overtreding begaat, U hebt ook het recht te bepalen wie moet en wie mag op de hoogte gebracht worden van uw toestand U kunt een bijstandsuitkering aanvragen als u onvoldoende inkomen of vermogen heeft om van te leven en u geen recht heeft op een andere uitkering. De aanvraag voor een bijstands- of IOAW-uitkering doet u bij uw gemeente. Uw gemeente bepaalt of u een uitkering krijgt. Als u voor 1965 bent geboren, komt u misschien in aanmerking voor een IOAW-uitkering

Vreemdelingen die Portugal niet mogen binnenkomen op luchthavens hebben recht op een advocaat. De Portugese staat heeft gezegd dat hij juridische bijstand en advies van een advocaat zal garanderen aan buitenlandse burgers die de toegang tot Portugal is geweigerd op een van de vijf luchthavens van het land, volgens een protocol dat op woensdag is ondertekend. De minister van Binnenlandse Zaken. Implementatie richtlijn 2004/38/EG betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden, en goedkeuring van een voorbehoud bij het Europees verdrag inzake sociale en medische bijstand (30.493), Eerste Kamer Kabinet beperkt beroep buitenlanders op sociale zekerheid.

Artikel 18: Rechtsbijstand - Nederlandse Grondwe

Wanneer heb ik recht op bijzondere bijstand

Juridische bijstand op onroerend goed bij SpainKeys4you. • Voorbereiden en checken van alle typen contracten trachten de beste voorwaarden en condities te creëren, alles volgens Spaans recht en naar uw behoeften, of het checken van andere relevante documenten Met uw persoonlijke DigiD kunt u zich identificeren op websites van de overheid. Zo weten overheidsinstellingen dat ze echt met u te maken hebben Het recht is een toestand die door sommige menselijke handelingen verstoord of aangetast, en door andere gehandhaafd, tot stand gebracht of hersteld kan worden.Rechtsregels dragen bij aan de vestiging, de handhaving of het herstel van het recht in de samenleving (de rechtsorde). Tegenwoordig verwijst recht vaak naar het systeem van regels waarmee men de maatschappij ordent (wetsorde) Buitenlander: recht op beurs Ettelijke honderden, misschien wel duizenden buitenlandse studenten die in Nederland studeren of hebben gestudeerd, kunnen aanspraak maken op Nederlandse studiefinanciering.... Van onze verslaggever Gerard Reijn 12 november 2004, 8:5

borgstelling voor buitenlander - Kass

Het gebruik van bewijs verkregen in het buitenland wordt veelal door de Nederlandse rechter toegestaan, ook al is het bewijs (naar Nederlands recht) Tevens treden wij vaak op als advocaat voor buitenlanders die in Nederland worden vervolgd, Meer informatie over consulaire bijstand kunt vinden op onze Engelstalige webpagina Consular. Het recht op bijstand volgens de Algemene bijstandswet was onderworpen aan een middelentoets. Daarbij werd behalve naar het inkomen ook naar het vermogen van de aanvragers gekeken. Slechts een klein bedrag aan spaargeld bleef daarbij buiten beschouwing. Bezitters van een eigen woning met (beperkte) overwaarde konden een lening afsluiten

Wanneer kom ik in aanmerking voor een - Jude

Op de berekenuwrecht.nl krijgt u inzicht in alle inkomensondersteunende regelingen, die wellicht op u van toepassing zijn. Hier vindt u niet alleen de landelijke tegemoetkomingen, maar ook die van veel gemeentes. Ga na waar u recht op heeft en bereken wat deze regelingen voor u opleveren Het recht op bijstand is al 56 jaar een balanceeract tussen solidariteit en fraudevermoedens. Maatwerk zal hier weinig aan veranderen. Hij had beter een bank kunnen overvallen, de 56-jarige bijstandsgerechtigde uit Enschede. Dan was hij misschien veroordeeld tot een paar jaar cel en ooit weer vrij man

Als je niet in je eigen levensonderhoud en dat van je kinderen kunt voorzien, dan heb je mogelijk recht op bijstand. Als je na de scheiding alimentatie ontvangt voor jezelf en/of voor je minderjarige kinderen, dan wordt deze hierop in mindering gebracht In de participatiewet is het recht op bijstand geregeld. In Amsterdam ontvangen circa 40.500 mensen bijstand. Landelijk ontvangen ruim 400.000 mensen een algemene bijstandsuitkering Werkloosheid, werkloos, werkloosheidswet: blij word je er niet van. Maar hé, werkloos zijn kan iedereen overkomen. In dit artikel vind je belangrijke info over WW aanvragen, of je recht hebt op een uitkering en hoe het zit in de bijstand

wetten.nl - Regeling - Participatiewet - BWBR001570

Bijzondere bijstand als vangnet bij loonbeslag 05.02.2021 Bijzondere bijstand als vangnet bij loonbeslag. Wanneer beslag op het inkomen is gelegd, is er doorgaans geen ruimte om de kosten van een bewindvoerder of de eigen bijdrage van een advocaat te betalen De gemeente beoordeelt het recht op bijstand en de hoogte van de uitkering. Je kunt je afvragen of deze wet minder streng kan worden, zegt Gijsbert Vonk, hoogleraar Sociaalzekerheidsrecht aan de.

Gevolg van relatie voor recht op bijstand. Een alleenstaande (ouder) in de bijstand mag een vriend of vriendin hebben, maar er kan een probleem met de bijstandsuitkering ontstaan als deze vriend/vriendin teveel bij de bijstandsgerechtigde is Pas dan heb je weer recht op bijstand. De reden hiervoor is dat de overheid niet wil dat mensen met veel vermogen maar weinig inkomen alsnog recht hebben op bijstand. In theorie zou dat betekenen dat iemand met €100.000 aan spaargeld alsnog een bijstandsuitkering zou kunnen krijgen en dat willen we natuurlijk voorkomen

De gemeente Wijdemeren houdt voet bij stuk in het â boodschappendramaâ van de vrouw die 7000 euro bijstand moet terugbetalen. De gemeente vorderde het bedrag terug van de vrouw omdat ze. U doet er daarom verstandig aan om bij een letselschade uitkering en bijstand een letselschade advocaat in de arm te nemen! Recht op uitkering en bijstandsuitkering. Als u niet over voldoende middelen beschikt, dan heeft u recht op bijstand. U heeft alleen recht op een bijstandsuitkering als u zelf geen inkomen of vermogen heeft

hebben terugkerende nederlanders recht op

Op hoeveel zorgtoeslag je recht hebt, hangt af van je jaarinkomen en je gezinssituatie. In de tabel en grafiek hieronder staat op hoeveel zorgtoeslag je (per maand) recht hebt, aan de hand van jouw jaarinkomen. 2021. Omdat de zorgpremie in 2021 omhoog gaat, stijgt de zorgtoeslag mee, maar alleen voor de laagste inkomensgroepen D e wijze waarop je woont en met wie is van belang voor jouw eventuele recht op bijstand. In dit artikel kun je meer informatie vinden over het ontvangen van bijstand, de invloed van het huren of verhuren van een kamer, woonruimte of je eigen woning op de hoogte van je bijstand en voorwaarden die hier mee te maken hebben Ontvangers van bijstand hebben recht op een door de overheid betaalde wasmachine. Dit heeft de rechtbank voor sociale aangelegenheden in het Duitse Dresden bepaald. De rechters stelden de sociale.

Geen inkomen wat nu - Hulp bij uitkerin

U moet meewerken wanneer daarom wordt verzocht. Dit houdt in dat wanneer de Sociale Dienst Drechtsteden u vraagt mee te werken aan een huisbezoek of een onderzoek om vast te stellen of u nog recht op bijstand heeft u hieraan meewerkt. Dit noemen we de medewerkingsverplichting Als u denkt dat u recht hebt op tweedelijnsbijstand of pro Deo kunt u naar zo'n BJB gaan of naar een advocaat stappen. Vind hier een balie en BJB in uw buurt of klik op de kaart hieronder op een bolletje en de contactgegevens van het Bureau voor Juridische Bijstand dat met die balie verbonden is verschijnen Misschien hebt u recht op bijstand voor zelfstandigen. Dit is een uitkering of bedrijfskapitaal via de Bbz-regeling (Besluit bijstandverlening zelfstandigen). Tijdelijk versoepelde regeling bijstand voor zelfstandigen. De gemeente Utrecht heeft de regels voor bijstand voor zelfstandigen versoepeld Heb je wel recht op bijstand? Controleer jezelf met de Zelfinspectie app . maandag 18 januari 2021 . Met een Zelfinspectieapp zelf de controle uitvoeren of je wel recht hebt op een. Check op welke toeslagen je recht hebt. Er zijn veel wettelijke regelingen voor toeslagen en kortingen. Denk bijvoorbeeld aan huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag of het kindgebonden budget. Of jij recht hebt op deze toeslagen hangt af van je persoonlijke omstandigheden. Bekijk of je recht hebt op één van de toeslagen

U ontvangt tijdelijk een (aanvullende) bijstandsuitkering van de gemeente Rotterdam. Bij een bijstandsuitkering horen rechten en plichten. We maken samen afspraken om te zorgen dat u zo snel mogelijk betaald werk vindt en geen uitkering meer nodig heeft De aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO) vult uw inkomen aan tot het sociaal minimum als u een onvolledige AOW en weinig vermogen heeft Dan hebt u rechten en plichten. U moet de gemeente informeren als er iets speelt dat van invloed is op de bijstandsuitkering. U moet actief naar werk zoeken. U beheerst de Nederlandse taal. U doet verder uw best om uw kansen op werk te vergroten en u hebt ook nog andere verplichtingen. Houdt u zich niet daar niet aan Dit is de home-page van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Hier vindt u alle regelingen die de SVB uitvoert. U kunt ook naar uw persoonlijke omgeving. En uw zaken regelen met DigiD

 • Histor Mega.
 • World geography quiz.
 • Tuintegels 60x60 mozaïek.
 • Pasta met champignons en kip.
 • Zonnatura Kamille thee cafeïne.
 • Zwartboek betekenis.
 • BTS suikerbieten.
 • Wat is een trampoline.
 • Hoe lang kun je leven met hartfalen.
 • Harrods wiki.
 • Inbraak als je thuis bent.
 • Ahrimanische wezens.
 • Evenementen beekbergen 2019.
 • Chinese horoscoop berekenen match.
 • Agenda mapping motiverende gespreksvoering.
 • Dagboek 1ste Wereldoorlog.
 • Franse tijden oefenen.
 • Luxatio bulbi hond.
 • Salaris bouw.
 • Paracetamol spiegel afbouwen.
 • Warmtewisselaar WTW schoonmaken.
 • Beeldhouwen en boetseren met klei.
 • Wat zit er achter zwarte gaten.
 • Recept hondshaai in het groen.
 • Ajax shirt veiling.
 • Vlaamse koehond temperament beschermend.
 • Gault Millau overnachting.
 • Schoolfotograaf prijzen.
 • Wii of Wii U verschil.
 • Monster Jam auto.
 • Vaststellingsovereenkomst finale kwijting voorbeeld.
 • Absolute ligging Shanghai.
 • Printen vanuit Photoshop.
 • Météo Gran Canaria Maspalomas.
 • Hotel Oud London Zeist.
 • Canon belichting instellen.
 • Ecard verjaardag kind.
 • Afbakbroodjes in broodrooster.
 • Koperspiraal.
 • Stacaravan buitenland te koop.
 • Koud bad verbrand calorieën.