Home

Vlampunt Wasbenzine

Vlampunt (TCC) : 2 grC Zelfontbrandingstemperatuur : >200°C Explosiegrenzen (in lucht) : 0.7-7.0 vol% Oplosbaarheid in water(20grC) : < 0,10 gew% 9.3 Andere gegevens Moleculairgewicht : 113 Thermische uitzettingscoefficient (vloeistof) : 0.00114 gr C Is materiaal hygroscopisch : neen Bleko - Wasbenzine 1010280 Veiligheidsinformatieblad Volgens de Verordening nr. 1907/2006, 453/2010/EC, 2015/830/EU RUBRIEK 5: BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN (gaat verder) Optreden volgens het Intern Noodplan en de Informatiebladen over acties in geval van ongevallen en andere noodsituaties. Alle ontstekingsbronnen verwijderen

Vee VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD WASBENZINE Herzieningsdatum: 01-02-2007 HOOFDSTUK 1 IDENTIFICATIE VAN HET PRODUCT EN VAN DE ONDERNEMING Dit Veiligheidsinformatieblad voldoet aan de regelgeving in Nederland. Indien het vlampunt minder dan 10ºC boven de omgevingstemperatuur ligt,.

Wasbenzine kent een vlampunt van 2 graden Celsius. Wasbenzine kan al bij kamertemperatuur in een kleine ruimte ontsteken bijvoorbeeld tijdens lassen, solderen of door een vonk van een schakelaar. Aceton heeft een vlampunt van -19 °C . Praktijkrichtlijn ATEX, toegepast in de metaalverwerking en metalelektr Het vlampunt van een chemische stof is de laagste temperatuur waarbij de stof nog genoeg damp afgeeft om tot ontbranding te kunnen komen wanneer hij in contact komt met een ontstekingsbron. Het vlampunt moet niet worden verward met de zelfontbrandingstemperatuur. Dat is de temperatuur waarbij een damp/lucht-mengsel spontaan tot ontbranding komt. Het vlampunt is kenmerkend voor de kans dat er door een vonk of een gloeiend voorwerp brand ontstaat

Vlampunt, °C < −20 Zelfontbrandingstemperatuur, °C > 220 Explosiegrenzen, volume% in lucht 0,6 - 8 Minimum ontstekingsenergie, mJ > 0,6 Soortelijke geleiding, pS/m (zuiver) 0,1 Dampspanning in mbar bij 20°C 50-400 Relatieve dichtheid bij 20°C van verzadigd damp/luchtmengsel (lucht = 1) ca. 1,1 Wasbenzine is optimaal geschikt voor het verwijderen van verfvlekken en vetvlekken. Daarnaast kan wasbenzine ook gebruikt worden voor het verwijderen van oude stickerresten en stickers. Wasbenzine is in tegenstelling tot thinner wel geschikt voor het reinigen van kunststoffen. Echter kunnen de kunststoffen wel dof van kleur worden Wasbenzine bevat onvoldoende lichte bestanddelen om een viertakt motor te laten starten. Bovendien is het oktaangetal (de klopvastheid) te laag. Als je een goede superbenzine in je tank hebt, zou je met maximaal 10% wasbenzine een bruikbaar mengsel kunnen krijgen, maar ik garandeer niet dat je motor gaat pingelen Vlampunt = laagste temperatuur waarbij een brandbare vloeistof zoveel damp afgeeft dat je een brandbaar mengel kunt krijgen. Benzine vlampunt - 23 Graden Celsius (minus 23 C) en een ontstekingstemperatuur van 420C. DIESEL vlampunt 60 Graden Celsius (PLUS 60 C) en een ontstekingstemperatuur van 270

Vlampunt (˚C) - 20 (gesloten cup) Verdampingssnelheid (butylacetaat=1) 5,6 - 14,4 Ontvlambaarheid (vast, gas) Niet van toepassing. Onderste/bovenste explosiegrenswaarden (vol%) 2,1 - 13 Dampspanning (hPa) bij 20 ˚C 247 Relatieve dampdichtheid (lucht = 1) 2,0 Relatieve dichtheid bij 20 °C 0,79 Oplosbaarhei Andere benamingen van petroleumether zijn onder meer nafta met laag kookpunt, petroleumbenzine, wasbenzine of gewoon benzine. Petroleumether is zeer licht ontvlambaar: het vlampunt ligt rond de −45 °C

Veiligheidsinformatieblad Wasbenzine Hoofdstuk 1

Bladzijde: 2/8 Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 datum van de druk: 18.01.2016 Herziening van: 18.01.2016 Handelsnaam:Spezialbenzin 100/14 een laag vlampunt maakt speciale maatregelen nodig vervuilde onderdelen schadelijke (VOS) oplosmiddelen; De oplossing. Solvega 300 D is het veilige en doeltreffende antwoord op conventionele middelen als gasolie (mazout), white spirit en wasbenzine. De Solvega 300 D is hiervoor het veilige alternatief, zonder gevaarssymbolen Andere benamingen van petroleumether zijn onder meer nafta met laag kookpunt, petroleumbenzine, wasbenzine of gewoon benzine. Petroleumether is zeer licht ontvlambaar: het vlampunt ligt rond de -45°C Vlampunt: Niet van toepassing op gassen en gasmengsels. Brandbaarheidsgebied (vol % in lucht): Niet brandbaar. Dampdruk 20 °C: Niet van toepassing. Relatieve dichtheid, gas (lucht=1): 1,1 Oplosbaarheid in water: 39 mg/l Zelfontbrandingstemperatuur: Niet van toepassing. Explosieve eigenschappen VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD WATERSTOF VIB Nr : 200 IGS Versie : 3 Datum van herziening : 14/11/2011 Pagina 1 / 5 INT. GAS & SERVICES N.V. De Veert 16 B-2830 Willebroe

Handelsnaam: IVANA WASBENZINE Blad: 2 van 8 4. Eerste hulp maatregelen. Contact met de ogen: Verwijder eventuele contactlenzen, daarna de ogen onmiddellijk met geopende leden voldoende lang (minimaal 15 minuten) met water lauwwarm spoelen. Help de getroffene bij het spoelproces. Aansluitend een (oog - ) arts raadplegen gen van petroleumether zijn onder meer nafta met laag kookpunt, petroleumbenzine, wasbenzine of gewoon benzine. Petroleumether is zeer licht ontvlambaar: het vlampunt ligt rond de −45 °C ; g die het product de motor biedt, onder andere tegen roest en corrosie, voorkomt een onregelmatig toerental, inhouden en moeilijk starten van de motor

Vlampunt (°C) Kookpunt (°C) Aromaten (Gew%) Methanol 0,8 11 65 0 Kookp. benzine 0,72 1 100 <0,1 Aceton 0,79 -19 56 0 Isopropyl alcohol (IPA) 0,8 14 82 0 Thinner 0,85 -7 110 >50 Terpentine 0,78 >40 155 15-20 Wasbenzine 0,72 1 100 <0, Sel® wasbenzine 1000ml • Wasbenzine is een oplosmiddel en reiniger. Voor het verwijderen van vetvlekken en stickers. direct uit voorraad leverbaar per pallet bestellen korte levertijden persoonlijk advie

PROGOLD WASBENZINE MSDS NL 01 / NL Versie 2 Drukdatum 8/7/2008 Datum van herziening 01-07-08 2/8 Indien meerdere ingredienten met gelijke namen of nummers verschijnen hebben deze verschillende gevaren eigenschappen, bijvoorbeeld vlampunt. 4. EERSTE HULP MAATREGELE Wasbenzine heeft een uitstekende reinigende en ontvettende werking. Licht ontvlambare, vluchtige vloeistof. Specificaties Kenmerk Methode Eenheid Waarde Kleur Heldere vloeistof Dichtheid bij 15˚C D4052 Kg/L 0,745 Vlampunt D56 °C. <10 Kookpunt D86 °C. 10 · Vlampunt: 1 °C · Ontstekingstemperatuur: 310 °C · Ontbindingstemperatuur: Niet bepaald. · Zelfonsteking: Niet bepaald. · Ontploffingsgevaar: Het produkt is niet ontploffingsgevaarlijk, maar de vorming van ontploffingsgevaarlijke damp-/luchtmengsels is mogelijk. · Ontploffingsgrenzen: Onderste: 0,9 Vol % Bovenste: 6,8 Vol

WASBENZINE 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik Relevante identificeerbare toepassingen Productcategorieën [PC] Vlampunt : < 10 °C Ontstekingstemperatuur : > 200 °C Onderste Explosiegrens : > 0,6 Vol. % Bovenste. Stofnaam : Wasbenzine (=Petroleumether 100/140°C) Scheikundige naam : nafta (aardolie), met waterstof behandelde lichte; gehydrogeneerde nafta met laag kookpunt; [een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door het behandelen van een aardoliefractie met waterstof in aanwezigheid van een katalysator bladzijde : 6 van 6 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Herziene uitgave nr : 1 REACh Datum : 1 / 6 / 2007 Vervangt : 1 / 3 / 2006 Wasbenzine INFO Bijlagen Identificatie van het product: Wasbenzine. REACh informatie Chemische veiligheidsbeoordeling: Voor het gebruik van deze stof in een nieuw proces of experiment dient een zorgvuldige materiaal geschiktheid en veiligheidsstudie uitgevoerd te worden

WASBENZINE - BENZINE F Gevaar H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp. H411 - Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Preventie P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken — niet roken. P233 - In goed gesloten verpakking bewaren. P240 - Opslag- en opvangreservoir aarden Handelsnaam: Wasbenzine volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Versienummer 3 Herziening van: 29.11.2011 Na het inademen: Bij bewusteloosheid ligging en vervoer in stabiele zijligging. Na huidcontact: Onmiddellijk met water en zeep afwassen en goed naspoelen. Na oogcontact: Ogen bij geopend ooglid meerdere minuten met stromend water spoele Wasbenzine 1010280 RUBRIEK 3 Samenstelling en informatie over de bestanddelen (vervolg) Tekst van de H-Zinnen: Zie Rubriek 16. RUBRIEK 4 Eerstehulpmaatregelen 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen Eerste hulp maatregelen - Inademin Vlampunt [Methode]: >39ºC (102°F) [ ASTM D-56] Ontvlambaarheidsgrenzen (Benaderend volume % in lucht): LEL: 0.6 UEL: 7.0 Zelfontstekingstemperatuur: >200ºC (392°F) 6. Maatregelen bij accidenteel vrijkomen MELDINGSPROCEDURES In geval van verontreiniging of accidentele lozing, de bevoegde autoriteiten informeren en all liter wasbenzine (vlampunt -20° C explosiegrens in volume % in lucht 0,6 - 8). De verpakking bezwijkt en stroomt uit over de vloer. De heer G. Derksen met hart voor de zaak neemt de slanghaspel ter hand en concentreert zich op het blussen van de brand in de stelling, niet in de gaten hebbende dat de pla

Vlampunt - Wikipedi

 1. Vlampunt Zelfontbrandingstemperatuur Ca. -138 °C Ca. -60 °C Ca. 360 °C Relatieve dichtheid, gas (lucht=1) Ca. 2 Relatieve dichtheid, vloeistof (water=1) Ca. 0,6 Dampdruk bij 15°C Ca. 0,7 bar Explosiegrenzen Ca. 9,5 vol% in lucht Oplosbaarheid in water Slecht / niet oplosbaar 10.
 2. der dan 21˚C. Ze worden daarom geclassificeerd als zeer licht ontvlambaar. De dampen van oplosmiddelen kunnen explosief zijn
 3. Ontvlambare stoffen branden zeer gemakkelijk. Deze stoffen kunnen gemakkelijk door vonk of open vuur worden ontstoken. Voorbeelden zijn wasbenzine, thinner en ethanol. Voor vloeistoffen en gassen zijn het vlampunt en de gebruikstemperatuur bepalend. Voor vaste stoffen vooral de fijnheid van het poeder. Daarnaast is de elektrische geleidbaarheid van belang, omdat een stof die elektriciteit.
 4. iumpoeder, films op basis van nitrocellulose, olie verwarmd tot zijn vlampunt; • Niet-giftige en niet-bijtende viskeuze oplossingen en homoge-ne mengsels met een vlampunt van 23°C of hoger, zoals verf, lijm of drukinkt.

Verschil tussen thinner, terpentine en wasbenzine Royal

Wasbenzine koopt u bij mecram.com. Snel in huis, gratis verzending vanaf € 50 ex btw en uitstekende service 76000 Wasbenzine Veiligheidsinformatieblad overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2015/830 Datum van uitgave: 6-8-2009 Datum herziening: 11-5-2020 Vervangt: 4-8-2015 versie: 8. 9799000063 Wasbenzine 100/140. Dichtsbijzijnde filiaal t.o.v. huidige plaats: Niet vindbaa

Farmlight Bio lampolie balance 12x1000ml | Farmlight®

† Vlampunt Vlampunt [°C]: > 39 [ASTM D-56] † Verdampingssnelheid † Explosiegrenzen (onderste - bovenste) Explosiegrenzen - onderste [%]:0.6 Explosiegrenzen - bovenste [%]:7.0 † Dampspanning Dampspanning [20°C]: 0.2 kPa Dampspanning, 50°C: 1.5 kPa † Dampspanning Bleko chemie Het Lentfert 3 7547 SN Enschede NETHERLANDS TEL + 31(0)53. aggregatietoestand vloeibaar kleur kleurloos dichtheid 0,7 g/cm 3 kookpunt-33 ° C vlampunt ° C Productinformatie formule. NH 3 (aq) molmassa 17 productcode casnummer 7664-41-7 cmr ja mengsel ja H-zinnen 302. Schadelijk bij inslikken. 314. Veroorzaakt ernstige brandwonden. 335. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. 400. Zeer giftig voor. Het vlampunt ligt véél hoger dan dat van: white-spirit, thinner, wasbenzine, petroleum, benzine, e.a. . Bevat geen gechloreerde en aromatische koolwaterstoffen. Heeft een extreem laag zwavelgehalte = veel minder corrosiegevaar voor metalen. Minder brandgevaarlijk De Parel ECO Wasbenzine WASB.ECO RUBRIEK 4 Eerstehulpmaatregelen (vervolg) - Contact met de ogen: Onmiddellijk spoelen met veel water totdat de irritatie is afgenomen. Indien irritatie aanhoud medische hulp inroepen. - Inslikken: Indien ingeslikt NIET laten braken. Bij inslikken, mond met water spoelen (alleen als de persoon bij bewustzijn is) Reiniging Reining van apparatuur met terpentine of wasbenzine. Vlampunt 21 - 55 °C. Dichtheid 0,87 g/cm³. Leveringsviscositeit Vloeistof. Spuitviscositeit Onverdund toepassen. Potlife Uit de tekst van dit blad kan geen n.v.t. Opslag stabiliteit Vaste stoffen gehalte In originele ongeopende verpakking

GS 200 is de veilige koud ontvetter voor uw ontvetbak, ontvetterbak systemen die nog werken met brandbare en gevaarlijke oplosmiddelen zoals, solvents, thinner, wasbenzine, tri chloor, petroleum, brake cleaner etc. Deze systemen met oplosmiddelen moeten voorzien zijn van afzuiging voor de schadelijke dampen die ontstaan bij het reinigen, daarnaast zijn deze producten door het lage vlampunt ook. Reinigings-Wasbenzine Eco WASB.ECO RUBRIEK 6 Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel (vervolg) 6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal Reinigingsmethoden: Gemorst produkt zo snel mogelijk opruimen d.m.v. een absorberend produkt. Restanten aanlengen en wegspoelen. 6.4. Verwijzing naar andere rubrieke Ik heb voor de vakantie een fles wasbenzine mee genomen bij dirk van de broek € 1.19 de liter :D het brand als een speer geen las gehad van verstopingen gewoon goed ik vind het nog al een prijs verschil met colman hier onder een link waar je een winkel kan vinden.. Werkstuk over benzine voor het vak scheikunde. Dit verslag is op 4 maart 2002 gepubliceerd op Scholieren.com en gemaakt door een scholier (4e klas vmbo Wasbenzine is een verdunner voor synthetische verven indien deze worden verspoten. Wasbenzine heeft... Bleko Terpentijnolie. Vanaf € 6,25. Op voorraad. Terpentijnolie is geschikt om olieverf te verdunnen. Een aromaat arme ontvetter met een vlampunt boven de 60°C

wasbenzine - Wetenschapsforu

brandbaarheid van Benzine en Diesel - brandweer

brandbare vloeistof (vlampunt tussen 23 °C en 60 °C, grenswaarden inbegrepen) Voorbeelden zijn wasbenzine, thinner en ethanol. Voor vloeistoffen en gassen zijn het vlampunt en de gebruikstemperatuur bepalend. Voor vaste stoffen vooral de fijnheid van het poeder Petroleumether en Vlampunt · Bekijk meer » Wasbenzine. Wasbenzine is een oplosmiddel dat bestaat uit verzadigde koolwaterstoffen met 5 tot 15 koolstofatomen volgens de formule CnH2n+2, bijvoorbeeld C7H16. Nieuw!!: Petroleumether en Wasbenzine · Bekijk meer » Richt hier: Ligroine, Ligroïne

Productomschrijving Zettex Electroclean is een heldere en reukloze ontvetter voor het veilig reinigen van elektrisch gevoelige onderdelen. Zettex Elektroclean is een vriendelijke vervanger voor de traditionele koudontvetters, petroleum, trichloor, perchloor, wasbenzine en verdampende reinigers Olieleverancier levert Eurol Kookpuntbenzine 100/140. Bestellingen boven de € 39,95 incl. BTW gratis thuis bezorgd in Nederlan Naar aanleiding van een kleine discussie in onderstaand draadje graag jullie meningen en ervaringen. Loopt een motor nu heter of koeler door het..

Petroleumether - Wikipedi

 1. Het vlampunt ligt véél hoger dan dat van andere producten zoals: white-spirit, thinner, wasbenzine, petroleum, benzine, e.a. De vervuilde resten kunnen via een olie/water separator worden afgescheiden en dan via recycling worden herbruikt of vernietigd, zodat problemen met het afvalwater worden vermede
 2. benzine wasbenzine terpentine alcohol aansteker vloeistof diesel en al dat soort brandstoffen horen niet in een olie lamp en kunnen ernstige branden veroorzaken. Gebruik beslist GEEN gekleurde lampenolie of geparfumeerde lampenolie, je lont zal dan snel verstoppen en de lamp gaat roeten en stinken
 3. Terpentine en Vlampunt · Bekijk meer » Vloeistof. Een flesje olijfolie Moleculen in drie verschillende aggregatietoestanden Vloeistof is een van de aggregatietoestanden waarin materie kan voorkomen. Nieuw!!: Terpentine en Vloeistof · Bekijk meer » Wasbenzine
 4. ECO TERPENTINE . Beschrijving . Deze Terpentine is uitermate geschikt als verdunningsmiddel voor synthetische (alkyd) verven zoals grondverf - hoogglansverf en zijdeglansverf, vervis, menie e
 5. deren en dat binnen een bepaalde termijn moet worden bereikt en, als het eenmaal is bereikt, niet...
 6. Tenco Bottomcoat Brons biedt een beschermende afwerklaag voor Tenco Bottom Coat Zwart. Door het gladde karakter van de afwerklaag wordt de aangroei van algen bemoeilijkt en kan eventuele aangroei gemakkelijk worden verwijdert. Tenco B

Wasbenzine - Wetenschapsforu

 1. Ik weet niet precies hoe het heet, maar bij een zippo zit naast het WATook zo'n vierkant blokje stof. Is dit appart te koop
 2. Wasbenzine / Kookpuntenbenzine 100/140 18020 RUBRIEK 2 Identificatie van de gevaren (vervolg) RUBRIEK 3 Samenstelling en informatie over de bestanddelen 3.1./3.2. Stof / Mengsel Voor de gezondheid of voor het milieu gevaarlijke stoffen (verordening (EG) 1272/2008) : Naam Component Waarde(n) CAS-nr. EG-nr. Catalogus-nummer REACH Indelin
 3. terpentine of wasbenzine) gebruikt worden. Indien het vuil hiermee niet wordt verwijderd kan aceton gebruikt worden. Let op: weinig aceton gebruiken, want het kan de toplaag van het product aantasten. Voor alle bovengenoemde producten geldt dat er met schoon water nagespoeld dient te worden. Reinigen van Holonite producten in Natura & Textuu
 4. g. Algemene voorzorgsmaatregelen: Elke mogelijke ontstekingsbron uitschakelen. Niet roken

benzine Risico's van stoffen - RIV

Datum herziening: 19-12-2016 Herziening: 03 Datum van vervanging: 22-11-2016 HYDROCARBONS C7 - C9 N ALKANES, ISOALKANES, CYCLICS Algemene informatie Kan misselijkheid, hoofdpijn, duizeligheid en bedwelming veroorzaken Wasbenzine en Terpentine: matig oplossend vermogen, ruikt weinig, lage giftigheid, hoog vlampunt, brandbaar, goedkoop, lage soortelijke massa, ontvet de huid licht, tast verflagen weinig aan

Reiniging Reining van apparatuur met terpentine of wasbenzine. Vlampunt > 60 °C. Dichtheid 0,95 g/m³ Leveringsviscositeit 45 - 55 sec DIN 53211 4mm. Spuitviscositeit 45 - 55 sec DIN 53211 4mm. Potlife n.v.t. Opslag stabiliteit aansprakelijkheid of garantie worden In originele ongeopende verpakking Promat Wasbenzine blik 1 liter. vooral daar aan te bevelen waar om veiligheidsredenen oplosmiddelen die fysiologisch bedenkelijk zijn of die een laag vlampunt hebben niet gebruikt mogen worden, ten opzichte van metalen gedraagt NOW-wasbenzine zich neutraal. Dichtheid: 0,70 ruitensproeiervloeistof met vlampunt hoger dan 40 °C Hieronder vallen spuitbussen, brandbare vloeistoffen en oplosmiddelen, harsoplossingen, aardolieproducten. Voorbeelden zijn terpentine, wasbenzine, thinner, aceton, stickerverwijderaar, verfverdunners en gereedschapreinigers. III Verfproducten die als gevaarlijk Onze veilige ontvetter is de vervanger van ontvetbak systemen die nog werken met brandbare en gevaarlijke oplosmiddelen zoals, solvents, thinner, wasbenzine, tri chloor, petroleum, brake cleaner etc. Deze systemen met oplosmiddelen moeten voorzien zijn van afzuiging voor de schadelijke dampen die ontstaan bij het reinigen, daarnaast zijn deze producten door het lage vlampunt ook zeer brandbaar Kroon-O-Sol is niet agressief en niet brandgevaarlijk door het hoge vlampunt van 70 °C. Toepassing Kroon-O-Sol verwijdert oliën, vetten, vuil en andere verontreinigingen van onderdelen,van motoren, Ketting reinigen met wasbenzine oid is net zoiets als je auto wassen met een schuursponsje

Petroleum-ether 100-140 (wasbenzine) - Labsho

Wasbenzine is een oplosmiddel, voor ontvetten en schoonmaken. Ze raakten onder andere een 37-jarige vrouw uit Brunssum, terwijl zij haar honden uitliet. Ze kreeg de vloeistof in haar gezicht en over haar kleding heen. Even daarvoor overkwam een fietser, die in dezelfde straat reed hetzelfde Wasbenzine Eco WASB.ECO RUBRIEK 4 Eerstehulpmaatregelen (vervolg) - Algemene inlichtingen: Medische hulp inroepen indien zich een ongewenste uitwerking ontwikkelt. Nooit iets toedienen langs de mond bij een bewusteloos persoon. - Inademing: Het slachtoffer in de frisse lucht brengen. Houd het slachtoffer warm en rustig Vlampunt 49°C Veiligheidsvoorschriften Voor de gebruiker geldt de nationale wetgeving betreffende veiligheid, gezondheid en milieu. Voor meer informatie en actuele gegevens de laatste versie van het Veiligheidsinformatieblad raadplegen. Verpakking 0,5, 1 en 2,5 liter Opslag Koel en vorstvrij, tijdens de opslag mag geen achteruitgang in d Zo heeft wasbenzine een vlampunt van 8°C en een zelfonstekingstemperatuur van 275°C. Aanmaakvloeistof heeft een vlampunt van 65°C en een zelfontstekingstemperatuur van 265°C. Doordat het vlampunt van aanmaakvloeistof hoger is dan van wasbenzine, is er een geleidelijkere ontbranding van de vloeistof

Solvega 300 A, natuurlijke ontvetter/solvent voor

 1. Het vlampunt ligt véél hoger dan dat van andere producten zoals: white-spirit, thinner, wasbenzine, petroleum, benzine, e.a. De vervuilde resten kunnen via een olie/water separator worden afgescheiden en dan via recycling worden herbruikt of vernietigd, zodat problemen met het afvalwater worden vermeden
 2. Productnaam : WASBENZINE Datum bewerking : 01.03.2018 Versie (Herziening) : 103.1.0 (103.0.0) Afdrukdatum : 10-04-2018 H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Veiligheidsaanbevelinge
 3. Het vlampunt is -23 graden, maar da's wat anders. Zolang je NIET de 3 ingrediënten voor een brand hebt in je schuur: -zuurstof - brandstof Ik denk dat we daar niet te moeilijk over moeten doen, wat denken jullie van die fles wasbenzine, ontvetter en ga zo maar door die de meeste mensen wellicht ook in de schuur hebben staan

Wasbenzine - 1 Liter. Geschikt voor het verdunnen van verf op wasbenzine basis en te gebruiken als ontvetter.. 575105. €4,37 €3,28. Bestellen. Favorietenlijst. Product vergelijk Ontvetter met een hoog vlampunt Eurol Ontvetter HF Plus is samengesteld uit sterk werkende emulgato.. A21651. €288,00 €201,60. Bestellen. Favorietenlijst. Verdunning 0 - 5% wasbenzine Verdunning Gebruiksklaar, eventueel spaarzaam verdunnen met terpentine of 1/5 Versie 01 2021 07:30. Wijzonol Industrielak Hoogglans 2/5 wasbenzine. Vlampunt 39 °C Veiligheidsvoorschriften Voor de gebruiker geldt de nationale wetgeving betreffende veiligheid

Solvega 300, Geurloze natuurlijke ontvetter/solvent

Het vlampunt ligt tussen 38 en 60 °C. De damp ontbrandt spontaan tussen 229 en 260 °C. Een terpentinedamp-luchtmengsel is explosief bij 0,6 - 6,5 % terpentinedamp. De vloeistof mengt niet met water en blijft door de lagere dichtheid drijven. Zie ook. Thinner (oplosmiddel) Wasbenzine [SK] vet in chips Huiswerkvragen: Exacte vakken. Door gebruik te maken van Scholieren.com of door hiernaast op 'akkoord' te klikken, ga je akkoord met onze gebruiksvoorwaarden en geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Als je niet alle cookies wilt toestaan, ga dan naar 'instellingen aanpassen' om dit in te stellen. Ben je jonger dan 16 jaar

Ja , maar die werken met benzine( gasoline is geen gasolie maar benzine!) of Coleman Fuel wat bijna net zo brandbaar is als benzine .Vlampunt -4 graden en benzine -45 graden dus het brand als je er een vlam of vonk bij houd i.t.t. diesel wat pas boven de 52 graden wil branden .Ook spiritus brand minder makkelijk ( vlampunt 15 graden) of pure alcohol ( 12 graden Voorbeelden zijn wasbenzine, thinner en ethanol. Voor vloeistoffen en gassen zijn het vlampunt en de gebruikstemperatuur bepalend. Voor vaste stoffen vooral de fijnheid van het poeder. Daarnaast is de elektrische geleidbaarheid van. Risico's van gevaarlijke stoffen | Arboportaal www.arboportaal.n Tot voor kort werd nog volop pure wasbenzine, K-klassen, K0 en K4. Afhankelijk van het vlampunt verdampen de wasmiddelen snel of minder snel. Persreiniging in de offset. Bij het reinigen van een offsetpers onderscheiden we vier hoofdonderdelen: het inktwerk (inclusief inktbak), het rubberdoek,. ADR bord klasse 3 voor aanduiding van brandbare vloeistoffen. Ontvlambare stoffen branden zeer snel en kunnen door een vonk, gloeiend voorwerp of vlam tot ontbranding komen. Voorbeelden van deze stoffen zijn wasbenzine, thinner, terpetine enz. Voor brandbare vloeibare stoffen zijn het vlampunt en de gebruiktemperatuur bepalend VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Wasbenzine Herzieningsdatum: 22 december 2006 Bladzijde 1 van 11 Printdatum: 13-8-2007. Herzieningsdatum: 22 december 2006 Bladzijde 1 van 11 HOOFDSTUK 1 IDENTIFICATIE VAN HET PRODUCT EN VAN DE ONDERNEMING Dit Veiligheidsinformatieblad voldoet aan de regelgeving in Nederland. PRODUCT Productnaam: Nadere informati

- Vlampunt: 46°C - Dampspanning bij 20°C: 2,1 hPa - Als eerste laag of op kale plekken Tenco Bottom Coat Zwart verdunnen met ± 10% wasbenzine. - Daarna 2 lagen onverdund aanbrengen. - Voor onderhoud kan worden volstaan met 2 onverdunde lagen aan te brengen Sections of an SDS. The original intent of the GHS was to bring some consistency and coherency to the hazard information available to workers. Material Safety Data Sheets (MSDSs), the original versions of documents containing chemical hazard information prior to GHS, had as many formats as the imaginations of chemical suppliers would allow, leading to confusion and lost time including during. Daar heb je niet zoveel voor nodig, het gaat om de gassen in verhouding met de zuurstof, als die goed is, en het bereikt het vlampunt(bij benzine zo'n 54 graden) BOEM 17-06-2006 13:02:55 Mar Petroleumether of ligroïne is een mengsel van lichte koolwaterstoffen, dat verkregen wordt door distillatie van ruwe aardolie.De samenstelling en het kookpunttraject varieert van producent tot producent. Typisch betreft het koolwaterstoffen met vier tot twaalf koolstofatomen, zoals n-pentaan, n-hexaan en benzeen en kookt het mengsel tussen 20 en 135 °C (meestal tussen 25 en 65 °C) Pro-Lift-Gereedschappen onderdeelwasmachine, 150 liter, wastafel, wasbak, wastafel, bak, partwasher, onderdelenreiniger pomp: Amazon.n

Zettex Teerverwijderaar: een speciale reiniger voor het verwijderen van teer van diverse ondergronden. Laat u informeren en adviseren over dit product Het vlampunt van een chemische stof is de laagste temperatuur waarbij de stof nog genoeg damp afgeeft om tot ontbranding te kunnen komen wanneer hij in contact komt met een ontstekingsbron. Het vlampunt moet niet worden verward met de zelfontbrandingstemperatuur. Dat is de temperatuur waarbij een damp/lucht-mengsel spontaan tot ontbranding komt Additieven en verdunningen van Werken met Merken met onder andere Bleko Lijnolie Gekookt, Bleko Rauwe Lijnolie, Bleko Siccatief 10 Vlampunt Zelfontbrandingstemperatuur Explosiegrenzen Dampdruk Dichtheid Oplosbaarheid in water Relatieve dampdichtheid Verdampingssnelheid Percentage vluchtige stoffen :Vloeibaar :Kleurloos :Karakteristiek (kenmerkend) : :82 ºC - 83 ºC :- 90 ºC :12 ºC :425 ºC :Lager 2% v/v Hoger 12% v/v :4.3 kPa bij 20 ºC :785 kg/m3 bij 20 º Ontdek Tenco bottomcoat zwart 2,5 l bij KRAMP. Het grootste assortiment van Tenco bottomcoat zwart 2,5 l vindt u online. It´s that easy Naar mijn idee wordt de motor heter. Dit met de simpele onderbouwing; De motor levert meer vermogen, renedement is zo'n 40%, betekent dus 60% van de verbrandingswaarde van je brandstof wat omgezet wordt in warmte

 • Is Portland Maine worth visiting?.
 • Terraria tally.
 • Pruisische adel.
 • Red Bull merchandise.
 • Eclampsie na bevalling.
 • Leiden nieuws.
 • Pinlock HJC C70.
 • Weer Karinthië Zoover.
 • Dichtheid olie kg m3.
 • Blikseminslag hoe werkt het.
 • Mesh matje 2018.
 • Plankdragers zwart Karwei.
 • Geen LH piek wel eisprong.
 • Jabeekerstraat 12 6451 ch, schinveld nederland.
 • Afmetingen trailer.
 • Krabkoekjes ah.
 • Europese korthaar kitten kopen.
 • Magic Kingdom band.
 • Kewlox deurtjes.
 • Maisdoolhof Voorthuizen.
 • Wondpoli Emmen.
 • Sak Yant tattoo Nederland.
 • Notorious B.I.G. LP Ready To Die.
 • Buytenplaets Meteren.
 • Cocktail omschrijving.
 • Recept vegetarische roti met tempeh.
 • NIC China.
 • Kokosolie Spray.
 • Wortelgewassen lijst.
 • Smokey and the Bandit 2 full movie.
 • Kleurplaat verjaardag papa 40 jaar.
 • Motor Audi A3 1.6 benzine.
 • Bevalling in bad.
 • How to capture 3DS gameplay.
 • Gmail app downloaden MacBook.
 • Münchausen syndroom kenmerken.
 • Thai Bangkaew Dog puppies.
 • Traumahelikopter Goor.
 • Boedapest hoogtezone.
 • Spitvork steel.
 • Outsiders VPRO.