Home

Wet en regelgeving medicatie

Toezicht op medicatieveiligheid Medicatieveiligheid

 1. Wettelijke basis voor het toezicht op medicatieveiligheid De inspectie houdt toezicht op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG). Hieronder valt het goed en veilig toepassen van geneesmiddelen bij een ziekte of aandoening
 2. Geneesmiddelenwet. De Geneesmiddelenwet bevat bepalingen voor de vervaardiging van het geneesmiddel, het in de handel brengen en de distributie tot aan de patiënt. De Geneesmiddelenwet bevat 1 bepaling met betrekking tot de beroepsuitoefening van de apotheker. In artikel 61 is onder andere opgenomen dat een (gevestigd) apotheker slechts werkzaam.
 3. gsprocedure als bedoeld in artikel 107octies, tweede lid, derde en vierde alinea, of artikel.
 4. D e Geneesmiddelenwet regelt in Nederland zaken rondom de productie, de handel, het voorschrijven en verstrekken van geneesmiddelen. De wet bevat voorschriften om een veilig gebruik van geneesmiddelen te stimuleren. Ook verpleegkundigen zijn in deze wet opgenomen. Sinds 1 januari 2012 hebben verpleegkundig specialisten voorschrijfbevoegdheid
 5. g nodig heeft van een arts (tenzij de zorgverantwoordelijke zelf arts is), en goedkeuring nodig heeft van de Wzd-arts
 6. Wet- en regelgeving bevat veel juridische termen. Om enige houvast te bieden lichten wij een aantal relevante juridische begrippen toe. Privaatrecht en publiekrecht Het recht is opgedeeld in een aantal rechtsgebieden. Er wordt onderscheid gemaakt tussen privaatrecht en publiekrecht
 7. Relevante wetgeving voor u. We hebben de relevante wet- en regelgeving voor huisartsen voor u op een rij gezet. Daarnaast verwijzen we naar relevante informatie over wetgeving en gedragsregels die de KNMG al voor u verzameld heeft.. Geldend voor alle huisartsen: BIG, Wkkgz, Wtza, WGB

We hebben de relevante wet- en regelgeving op een rij gezet. De belangrijkste wet voor de beroepsuitoefening is de Wet BIG (Beroepen Individuele Gezondheidszorg), die zorgt dat de kwaliteit hoog is en blijft. In de WGBO (Wet Geneeskundige BehandelOvereenkomst) staan de rechten en plichten van cliënten/patiënten die zorg krijgen Wet zorg en dwang. Als de cliënt (of vertegenwoordiger) níet wil dat de medicatie afgesloten wordt bewaard, dan is er een andere situatie. Dan wordt de Wet zorg en dwang (Wzd) van belang. De Wzd is ook in thuissituaties van toepassing, als: de cliënt een indicatie heeft voor langdurige zorg (met grondslag pg of vg) o Wet- en regelgeving . Apotheken en het Landelijk Schakelpunt (LSP) Vereniging van Zorgaanbieders Voor Zorgcommunicatie (VZVZ) Het overgrote deel van de apotheken in Nederland is aangesloten op het Landelijk Schakelpunt. Via dit 'netwerk' delen zij medicatiegegevens van patiënten met andere. De Geneesmiddelenwet regelt in Nederland zaken rondom de productie, de handel, het voorschrijven en verstrekken van geneesmiddelen. De wet bevat ook voorschriften om een veilig gebruik van geneesmiddelen te stimuleren. De Geneesmiddelenwet vervangt de Wet op de geneesmiddelenvoorziening uit 1963. De wet is eenvoudiger gemaakt en voldoet aan de EU-richtlijnen. De belangrijkste wijzigingen zijn: Het aantal vergunningen en de administratieve belasting nemen af. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeug Artsen en apothekers moeten ernstige bijwerkingen van medicijnen melden. Het voorschrijven van medicijnen via internet is aan speciale regels gebonden. Bij overtreding van de Geneesmiddelenwet mag de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd zelf boetes opleggen. Zo is een straf op maat mogelijk. Per apotheek blijft 1 apotheker eindverantwoordelijk

Geneesmiddelenwet — KNMP

Op grond van de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) artikel 448:1 en 448:2 zijn apothekers verplicht de patiënt in te lichten over eventuele bijwerkingen en alternatieven. Op basis van deze informatie dient de patiënt zelf de verantwoording te nemen voor de beslissing wel of niet te gaan autorijden Wet- en regelgeving Sinds 1 januari 2008 is het wettelijk verplicht om met elke cliënt een zorgplanbespreking te houden. De verzorgings- en verpleeghuizen en de thuiszorg moeten verplicht een zorgplan opstellen in overleg met de cliënten Wet- en regelgeving medicatie De opleiding In deze scholing leer je over wet- en regelgeving (oorzaak-gevolg-consequenties) met betrekking tot het toedienen van medicatie, over indicatie, werking en bijwerkingen, medicatiegroepen en toedieningsvormen Wetten en bevoegdheden. Onderwerpen Wetten en bevoegdheden. Hoe werkt ons toezicht; Jaarverantwoording Zorg en Jeugd; Maatregelen die we kunnen nemen; Wat maken we openbaar; Wetten in ons toezicht; Voor goede en veilige zorg, zoals je die je eigen kind, familie en naasten gunt. Service. Contact; Publicaties; Abonneren; RSS; Sitemap; Help

D e Wet op de Beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) is bedoeld om de kwaliteit van de beroepsuitoefening in de individuele gezondheidszorg te bevorderen en te bewaken en de patiënt te beschermen tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen door beroepsbeoefenaren. Daarom staan er in de wet bepalingen over zaken als titelbescherming, registratie, herregistratie, voorbehouden. Wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg (BIG) het doel van de wet big is het bevorderen en bewaken van de kwaliteit in de gezondheidszorg en de patiënt te beschermen tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen van een zorgverlener. de wet big is één van de kaderwetten waarbinnen zorginstellingen hun beleid formuleren. onderdeel hiervan is het beleid rond de voorwaarden voor het uitvoeren van voorbehouden en risicovolle handelingen

De Opiumwet verbiedt het bezit van bepaalde middelen die staan vermeld op lijst l en ll van de Opiumwet. Het vervaardigen, bereiden, bewerken, verwerken, verkopen, afleveren, verstrekken en vervoeren ervan is ook verboden Wet- en regelgeving Medicatie In deze module leer je over wet- en regelgeving (oorzaak-gevolg-consequenties) m.b.t. medicatie toedienen, over indicatie, werking en bijwerkingen, medicatiegroepen en toedieningsvormen. Je weet wat relevante wet- en regelgeving is m.b.t medicatie toedienen en je beschikt over de basiskennis van medicijnen Toedienen en aanreiken van medicatie zijn risicovolle handelingen die alleen bekwame medewerkers mogen uitvoeren. Deze kennisbundel is bestemd voor opleidingen die toekomstige professionals; Verzorgende IG, Mbo-Ver-pleegkundige, Medewerker Maatschappelijke zorg en Persoonlijk begeleide Verpleging en persoonlijke verzorging thuis is per 1 januari 2015 geregeld vanuit de Zorgverzekeringswet. Deze vorm van zorg heet wijkverpleging en wordt vergoed door de zorgverzekering. Bij wijkverpleging gaat het bijvoorbeeld om hulp bij het opstaan en douchen, wondverzorging, toedienen van medicatie of het aantrekken van steunkousen

wetten.nl - Regeling - Geneesmiddelenwet - BWBR002150

1 Bij de uitvoering van zijn werkzaamheden neemt de fabrikant of fabrikant van werkzame stoffen de artikelen 46, onderdelen f en h, en 46ter, tweede en derde lid, van richtlijn 2001/83 in acht.. 2 De fabrikant draagt er zorg voor dat degene die belast is met de taken, bedoeld in artikel 28, eerste lid, van de wet, voldoet aan artikel 49, tweede en derde lid, van richtlijn 2001/83 1 In deze regeling wordt verstaan onder:. a. groep 1: rijbewijzen van de categorieën A1, A2, A, B, B+ E en T; b. groep 2: rijbewijzen van de categorieën C, C1, CE, C1E, D, D1, DE en D1E. 2 Voor de toepassing van deze regeling wordt categorie B+code 96 gelijkgesteld met categorie BE In Nederland kennen we uiteenlopende wet- en regelgevingen die zorg en welzijn mogelijk maken. Te denken valt aan de Wet Langdurige Zorg (WLZ), Wet Maatschappelijke Ondersteuning Deze zorg kan bestaan uit persoonlijke verzorging en/of verpleging zoals hulp bij wassen en aankleden, wondverzorging en medicatie toediening Als apotheker heeft u te maken met diverse regels: voor vervaardigen en verhandelen van geneesmiddelen, maar ook voor het berekenen van btw en privacy van de patiënt. De KNMP geeft uitleg over de verschillende vormen van regelgeving. De Helpdesk Juridische Zaken ondersteunt bij specifieke vragen Geneesmiddelen zijn er in 2 soorten: receptgeneesmiddelen en niet-receptgeneesmiddelen. Receptgeneesmiddelen zijn alleen op doktersrecept verkrijgbaar, via de apotheek. De niet-receptgeneesmiddelen, ofwel zelfzorggeneesmiddelen, worden in de Geneesmiddelenwet ingedeeld in 3 groepen

Wat is de invloed van medicatie op de speekselproductie

Geneesmiddelenwet V&V

 1. Wet- en regelgeving. Het doel van de Wet BIG is te zorgen dat de kwaliteit van onze gezondheidszorg hoog is en blijft. Ook beschermt de Wet BIG patiënten tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen van zorgverleners. Dit doet de Wet BIG onder andere met het BIG-register
 2. Riesenauswahl an Markenqualität. Wet gibt es bei eBay
 3. Wet- en regelgeving geneesmiddelen De productie en de distributie van geneesmiddelen is aan strenge regelgeving onderhevig. In de Geneesmiddelenwet staat hoe een geneesmiddel mag worden geproduceerd en verhandeld. Hiervoor is een vergunning nodig. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt toezicht op naleving van deze wet
 4. Wet- en regelgeving. Nederlandse Drogistennorm ; Verbod op plastic tassen; Biocidenwetgeving; Claimsverordening; Europese Cosmeticarichtlijn; REACh; Warenwet; CBL-hygiënecode; Geneesmiddelenwet; Wet medische hulpmiddelen; Code publieksreclame geneesmiddelen; Code voor aanprijzing gezondheidsproducten; Code voor publieksreclame medische zelfzorghulpmiddele
 5. Middelen en Maatregelen (M&M) is het in Nederlandse wet- en regelgeving gebruikte begrip voor toepassing van dwangbehandeling en dwangmaatregelen ter overbrugging van tijdelijke noodsituaties in instellingen voor psychiatrische zorg, voor verstandelijk beperkten zorg en zorg voor mensen met dementie.. Het kunnen handelingen of interventies zijn, maar ook regels die door zorgverleners aan een.
 6. De cursus Medicatie en regelgeving is voor iedereen die medische kennis wil opdoen én gebruiken. Deze cursus richt zich vooral op mensen die meer willen weten over (het proces van uitgifte van) medicatie. Dit is met name interessant voor vrijwilligers in de zorg en mantelzorgers
 7. Wet- en regelgeving in de zorg tot 2020 7 Internationale deadlines: • 2015, 2016, 2020 (24 sep): U.S. FDA • Alle medicatie in ziekenhuizen beschikbaar voor individueel gebruik - Unit Dose toediening • Alle verpakkingen voor enkelvoudig gebruik voorzien van de juiste barcod

De website Rijksoverheid.nl geeft uitleg over wetten en regelingen. Voor de originele teksten van verdragen, wetten en regelingen kunt u terecht op Overheid.nl. Veel wetten en regelingen gaan over rechten die een overheid aan burgers of bedrijven geeft. Of over plichten die zij oplegt. Denk aan een recht als een werkloosheidsuitkering. Of de plicht om een vispas aan te vragen als u wilt vissen. Huidige productie en levering van hydrocortison en fludrocortison vallen onder andere wet- en regelgeving. 11 augustus 2020 Consequenties voor internist-endocrinologen en verpleegkundig specialisten. In het EVS vindt u de medicatie onder Acecort ® en Fludrace. De zorgverzekeringswet regelt alles op het gebied van medische zorg, verpleegkundige (wijk)zorg, psychiatrische behandeling, revalidatiezorg. Het gaat hierbij vooral om de zogenaamde curatieve en relatief kortdurende zorg

Veilig toedienen medicijnen Kennisplein Zorg voor Bete

In dit hoofdstuk gaan we vooral in op de wet- en regelgeving die voor wijkverpleegkundigen relevant is. En je leest over hoe de ggz is georganiseerd, vooral in de eerstelijn. Onderdeel hiervan is de samenwerking met andere professionals, de mantelzorgers en natuurlijk de cliënt zelf In de Nederlandse gezondheidszorg wordt onder andere via wet- en regelgeving de kwaliteit van de gezondheidszorg bewaakt. Twee van die wetten zijn de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Deze wetten regelen de verantwoordelijkheden WET- EN REGELGEVING CICERO ZORGGROEP 9 Er is sprake van onvrijwillige zorg als een cliënt of zijn vertegenwoordiger níet instemt met zorg of waartegen de cliënt zich verzet bij: oedienen vocht, voeding en t medicatie, medische handelingen en therapeutische maatregelen; beperking van bewegingsvrijheid (ook fixatie en gesloten afdeling) In het onderdeel Wet- en regelgeving vindt u de verdragen, wetten, ministeriële regelingen, algemene maatregelen van bestuur en andere koninklijke besluiten, regelgeving van zelfstandige bestuursorganen (ZBO's) en de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie (PBO) en de wetten en regels die per 10-10-2010 van kracht zijn geworden voor de BES-eilanden (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) Wet verplichte ggz (Wvggz) De Wvggz is op 23 januari 2018 aangenomen door de Eerste Kamer. De wet gaat op 1 januari 2020 in. De wet beschermt de rechten van psychiatrische patiënten die te maken hebben met verplichte zorg. De wet maakt het mogelijk om ook buiten het psychiatrisch ziekenhuis verplichte zorg te geven

Wet- en regelgeving. Goede gehandicaptenzorg vereist duidelijke wetgeving. En die blijft altijd in ontwikkeling. Delen. Twitter; Linkedin; Facebook; WhatsApp; Email; Uitgelicht. Afspraken over werkwijze overgangsjaar Wet Zorg en dwang . Nieuws. Update Wet zorg en dwang juli 2020. Nieuws Wet- en regelgeving 2021; Ons Medicatie: toegelicht. Om te kunnen starten me Ons Medicatie zijn diverse acties en configuratiestappen benodigd. Denk aan het tot stand brengen van de koppeling met het apotheek-informatiesysteem en het inrichten van de functionaliteit in Ons Werkgever en werknemer zijn beiden verantwoordelijk voor die gezonde en veilige werkplek. De werkgever moet zorgen voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden. Van de werknemer wordt verwacht dat hij meewerkt aan het op een veilige manier benutten van deze omstandigheden en op een veilige manier zijn werkzaamheden verricht

Medicatietoediening - Contrast Consultancy & Training

Neemt u thuiszorg af bij De Zellingen, dan dient u op de hoogte te zijn van het beleid dat wij voeren, bijvoorbeeld met betrekking tot roken of het aannemen van giften, en onze algemene leveringsvoorwaarden. Daarnaast krijgt u te maken met diverse wet- en regelgeving die van invloed is op de zorg en ondersteuning die u ontvangt Werknemers moeten veilig en gezond kunnen werken. Om daar voor te zogen is de Arbeidsomstandigheden wet ingesteld. De arbeidsomstandighedenwet is ingedeeld in drie niveaus: de Arbowet, het Arbobesluit en de Arboregeling • Weet je welke wet- en regelgeving leidend is betreffende medicatieveiligheid • Heb je kennis van de inhoud van de Veilige principes in de medicatieketen • Heb je kennis van de leidraad Bekwaamheid bij medicatie geven in de langdurige zorg. • Heb je kennis van de werkwijzen bij verschillende toedieningsvormen van medicatie Wet- en regelgeving rijgeschiktheid Hieronder vindt u de wettelijke regelingen op basis waarvan het CBR de medische geschiktheid van bestuurders beoordeelt. Ook vormt deze wettelijke regelgeving de basis voor het opleggen van vorderingsmaatregelen Wet- en regelgeving. Besluit NZa. als de zorgactiviteiten m.b.t. medicatie die niet op deze lijst voorkwamen (ZA codes beginnend met 1935), heten vanaf 2017 een 'Add-ongeneesmiddel' en zijn dus in principe een declarabel product, ongeacht de indicatie

De wetten op een rij LH

Geregistreerde medicatie bij vuurwerkangst. Een dierenarts is wettelijk verplicht om gebruik te maken van geregistreerde diergeneesmiddelen. Daarbij is het toepassen van diergeneesmiddelen in strijd met de vergunningsvoorschriften wettelijk verboden (Wet dieren, artikel 2.8 lid 1) De commissie wet- en regelgeving pakt deze behoefte op, al dan niet in samenwerking met Verenso en/of de GGZ. Vragen? Heb je een vraag aan de Commissie Wet- en Regelgeving, stel die dan per e-mail aan Michiel Vermaak (voorzitter van de commissie) via vermaak @ jouwdokter.nl Op de hoogte van de laatste wet- en regelgeving. NIEUW in 2021! W orkshop apotheek en wijkzorg voor apothekers en hun zorginstelling(en) Medicatie+Zorg constateert dat regionale afstemming met thuiszorgorganisaties een behoefte is binnen veel apotheken In de Nederlandse wet is een aantal wetten en regelgevingen vermeld die de grenzen aangeven van de pijn medicatie, zoals die hier besproken wordt. De drie wetten zijn: Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG). Deze wet gaat over wie wanneer welke medicijnen mag toedienen Wet- en regelgeving voor medisch-wetenschappelijk onderzoek; Coronavirus (COVID-19) Hier vindt u onze informatie naar aanleiding van de uitbraak van het coronavirus (COVID-19). Hoofdmenu. Onderzoekers. Informatie voor onderzoekers over medisch-wetenschappelijk onderzoek. METC's

Wet en regelgeving V&V

 1. Wet- en regelgeving. Wet zorg en dwang. Toedienen van medicatie die van invloed is op de bewegingsvrijheid van de persoon. Toediening van vocht, voeding of medicatie vanwege een lichamelijke aandoening. Maatregelen die tot gevolg hebben dat de vrijheid van de persoon voor korte of langere tijd wordt beperkt
 2. Wet- en regelgeving. Titel verpleegkundig specialist. Voor de regulering en uitvoering van de regels betreffende de verpleegkundig specialismen bestaan krachtens artikel 14 en 15 van de Wet BIG een Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde (RSV) en een College Specialismen Verpleegkunde (CSV)
 3. Wet- en regelgeving Wetten Er zijn bij abortus twee wetten van belang. De Wet Afbreking Zwangerschap (WAZ) De Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO) Sinds 1984 is de Wet Afbreking Zwangerschap van kracht. In deze wet staat hoe de abortushulpverlening in Nederland is geregeld
 4. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) toetst de kwaliteit van zorg op 15 onderwerpen. Je kunt deze lezen op de website van de inspectie. Wij geven hieronder de tekst van de inspectie met daarna onze uitleg en advies. 1. Beschikbaar en deskundig personeel Een zorgaanbieder die goede zorg biedt, organiseert de uitvoering van de geboden zorg Lees mee
 5. Wet- en regelgeving . en buiten de werking van de wet BIG ook training en advies aanbieden aan cliënten of opdrachtgevers. medicatie, sociaal welzijn, gezinssamenstelling, persoonlijke factoren, karaktereigenschappen (van het kind) die van invloed kunnen zijn op de hulpvraag en behandeling, eerdere behandelingen of andere.
 6. Veilig en snel inloggen. Koppel de app MedGemak eenmalig aan uw MijnGezondheid.net account en log vervolgens standaard in met een 5-cijferige code. Deze methode waarborgt de hoogste privacy-eisen en wet- en regelgeving
 7. ister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de

Video: Opslag en beheer van medicijnen Kennisplein Zorg voor Bete

Hahnemann apotheek, de apotheek voor al uw homeopathischeeen-drie-diabetes-type-2-patienten-verandert-leefstijl

Wet- en regelgeving www

 1. In dit leertraject wordt overzicht en inzicht geboden in de wet- en regelgeving voor de forensische zorg. De diverse wetten komen aan bod, gekoppeld aan de verschillende settingen die de forensische zorg rijk is: ambulant, klinisch en begeleid wonen
 2. Wet- en regelgeving Bij integrale jeugdhulp zijn verschillende wetten en regels van toepassing. De afspraken gaan bijvoorbeeld over financiering, privacy, tuchtrecht en culturele diversiteit
 3. Wet & Regelgeving Wet- en Regelgeving. Navigati

Geneesmiddelenwet - Wikipedi

Kwaliteit en risico's medicijnen bewaken Medicijnen

Als medior juridisch adviseur analyseer je de ESG wet- en regelgeving en kijk je of ASN Bank, de Volksbank en ASN Beleggingsfondsen aan de gestelde vereisten voldoet. Je vertaalt de wet- en regelgeving naar de processen en beleid van de bank. Daarnaast kijk je ook met een strategische blik naar de ESG-wet en regelgeving Wet- en regelgeving. 7 januari 2021 . Agenda . Dentiva organiseert webinar over nieuwe richtlijn parodontologie. De richtlijn Parodontale screening diagnostiek en behandeling in de algemene praktijk is per 1 januari van dit jaar verplicht voor mondzorgverleners. Deze nieuwe. 6 Wet- en regelgeving voor de openbare apotheek. eerste hoofdstuk lezen. Auteur: C.R.C. Huizinga-Arp Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum Gepubliceerd in: Praktijkorganisatie voor apothekersassistenten » Toegang tot de volledige tekst krijgen. Samenvatting. De Geneesmiddelenwet bevat een groot aantal bepalingen omtrent. Apotheker en apothekersassistent moeten tijdens de uitoefening van hun werkzaamheden dagelijks rekening houden met allerlei wetten en regels. Zo zijn er de Geneesmiddelenwet, Opiumwet, de Wet BIG, de Wgbo, de Wet klachtrecht cliënten zorgsector en diens opvolger de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg

Wet en regelgeving Afdrukken Wet zorg en dwang. Het kan gebeuren dat medewerkers van Sevagram onvrijwillige zorg moeten toepassen bij cliënten. Het gaat hier om de uitzonderlijke gevallen van zorg die misschien niet met instemming van een cliënt maar wel voor de veiligheid van een patiënt wordt verleend Veel gestelde vragen over de wet- en regelgeving Wvggz. FAQ wet- en regelgeving.pdf. Adobe Acrobat document 683.2 KB. Download. Dec 2019 - Toetsingskader IGJ voor Wvggz en Wzd gepubliceerd. De inspectie heeft de toetsingskaders gepubliceerd. U vindt ze hier. 20 juni 2019 - Besluit verplichte ggz gepubliceerd Wetgeving Welke wet- en regelgeving is van toepassing bij werk en psychische klachten? Wet Poortwachter en psychische klachten: wat zijn de belangrijkste uitgangspunten? Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen: WIA, WGA en IVA Wie bepaalt of werknemer met psychische klachten kan werken? Is de inzet van een psycholoog bij werk en psychische klachten wettelijk geregeld Met een arbomanagementsysteem worden gevaren en risico's geïdentificeerd en geëvalueerd om deze vervolgens te verminderen. De basis voor het arbomanagementsysteem is de 'plan-do-check-act' cyclus (PDCA). Voldoen aan de actuele wet- en regelgeving Uit verschillende audits en controles van certificerende instanties blijkt dat voldoen.

Wet- en regelgeving — KNMP

 1. Wet- en regelgeving. Jeugdwet. De zorg en ondersteuning aan kinderen en jongeren tot 18 jaar met een lichte verstandelijke beperking (lvb) en hun ouders wordt gefinancierd uit de Jeugdwet. Het gaat om extramurale begeleiding en behandeling, kortdurend verblijf, persoonlijke verzorging en vervoer dat samenhangt met begeleiding en behandeling
 2. Op alle diersoorten en dierhouders is de volgende wet- en regelgeving van toepassing: Wet Dieren; Besluit houders van dieren; Ingrepenbesluit; Regelgeving diergeneesmiddelen; Schade door dieren en aansprakelijkheid; Voor paarden die uiteindelijk naar de slacht zullen gaan, gelden nog extra regels voor het gebruik van geneesmiddelen: Regelgeving.
 3. Wet- en regelgeving medische hulpmiddelen. Voor het ontwikkelen en toepassen van medische hulpmiddelen zijn een groot aantal wetten, regels, (veld)normen en richtlijnen geschreven. Om meer duidelijkheid te geven over deze droge maar wel belangrijke informatie, heeft Medassort deze pagina ontwikkeld
 4. Onderzoek naar de impact van wet- en regelgeving en toezicht; 1. Expertise in het toepassen van passende evaluatiemethoden Het Nivel heeft veel ervaring in het evalueren van wet- en regelgeving binnen de gezondheidszorg. Onze expertise beperkt zich niet tot het evalueren van wetten

Wet- en regelgeving Kennisplein Zorg voor Bete

Een nieuw jaar staat voor de deur, en dat brengt onvermijdelijk wijzigingen op het gebied van wet-­ en regelgeving met zich mee. Een beknopt overzicht van de veranderende en nieuwe wet- en regelgeving 2020 waar HRM rekening mee moet houden Elk individu wordt geacht te acteren binnen de kaders van de vigerende wet- en regelgeving. Voor een organisatie is dit niet anders. Vanuit onder andere ISO 14001, ISO 45001 en ISO 22000 zijn organisaties gehouden aan de verplichtingen die voortkomen uit wet- en regelgeving op het gebied van Arbo en veiligheid, milieu en voedselveiligheid (ook vaak QHSE genoemd) Op 27 januari jl. organiseerde Sertum een online basistraining wet- en regelgeving bestaande gebouwen en installaties. In deze training is ingegaan op de basiskennis die je moet hebben om wegwijs te raken in het oerwoud van wet- en regelgeving. De training is bestemd voor gebouwbeheerders, -eigenaren, adviseurs, assetmanagers, facilitairmanagers en gemeenten. Deze training wordt herhaald [ De Wet zorg en dwang (Wzd) is vanaf 1 januari 2020 een feit! Het uitgangspunt van de nieuwe wet is 'Nee, tenzij'. Dat betekent dat vrijheidsbeperking of onvrijwillige zorg in principe niet mag worden toegepast, tenzij er sprake is van ernstig nadeel voor de cliënt of zijn omgeving

Wet zorg en dwang: onvrijwillige zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie) Voor beide wetten geldt: Zorgaanbieders die dwang toepassen moeten zich registreren in het locatieregister. Overgangsrecht vanuit de Wet Bopz Onze besluiten, publicaties en informatie over onze organisatie. Wij werken aan goede en betaalbare zorg. Uitgelicht. Wegwijzer bekostiging digitale zorg. Misgelopen inkomsten bij corona. Toegang tot zorg tijdens coron hoofdstuk medicatie wet- en regelgeving wet betreffende de uitoefening van gezondheidsberoepen (verpleegkundige prestatie) eigen verantwoordelijkhei Wet- en regelgeving. By h.hendriks 31 juli 2020 Informatie over Maastricht Aachen Airport. No Comments. De regels voor het gebruik van Maastricht Aachen Airport zijn omschreven in een vergunning. Er is een vergunning voor de luchtgebonden activiteiten en een voor de grondgebonden activiteiten (milieuvergunning)

Opleiding Wet- en regelgeving medicatie Zorg Leert Doo

Wet- en regelgeving. Werkgever mag loon opschorten als werknemer een mondkapje weigert. 27 januari 2021 door Wilsen Cheng. In verband met het coronavirus stelt een aantal werkgevers haar werknemers verplicht om binnen een mondkapje te dragen Wet- en regelgeving. Op regelgeving.advocatenorde.nl staan naast de actuele regelgeving ook de oude versies en wijzigingsbesluiten. Alle artikelen worden apart weergegeven, waardoor gebruikers gemakkelijk door de website kunnen scrollen en via de zoekfunctie artikelen kunnen vinden

Wetten en bevoegdheden Inspectie Gezondheidszorg en Jeug

Wet- en regelgeving. De Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) Ingevolge de Arbowet, draagt de werkgever zorg voor de veiligheid en de gezondheid van zijn werknemers inzake alle met de arbeid verbonden aspecten In het onderstaande overzicht is de specifieke - op informatie- en archiefbeheer gerichte - wet- en regelgeving in verband gebracht met overige relevante wetten en verordeningen die zich eveneens richten op één of meer aspecten van deze wet- en regelgeving, zoals ordening, duurzame toegankelijkheid, of de inrichting en uitvoering van het informatiebeheer Regelgeving bevat directieve kaders, voor het correct implementeren of toepassen van wetgeving. In regelgeving stelt een regelgever uitvoeringskaders aan anderen. Regelgeving is bedoeld om: In Vlaanderen worden richtlijnen voor ambtenaren, schoolbesturen, meegedeeld via omzendbrieven, die een concretisering of vertaling zijn van wetgevin Wet- en regelgeving Voogdij. Iemand moet 18 jaar of ouder zijn om voogdij te hebben over zijn of haar kind. Voor ouders jonger dan 18 jaar geldt dat de voogdij voor hun kind veelal bij hun eigen ouders is ondergebracht tot zij meerderjarig zijn. Tienerouders van 16 of 17 jaar kunnen vervroegd meerjarig worden verklaard door een rechter Wet- en regelgeving; Wet- en regelgeving. Door NOC*NSF. Een sportclub anno 2016 is gebaat bij een ambitieus, gemotiveerd en vooruitstrevend bestuur. Nieuwe plannen en besluiten van het bestuur moeten de club vooruit helpen. Clubs moeten echter ook aan de geldende wet- en/of regelgeving voldoen

Inspecteur Alcohol & Drugs Incidenten - EHBO BHV Nederland

ICT-wet en regelgeving kent diverse regelingen. Dit kan o.a. gaan over Informatietechnologie en Internetrecht: de Auteurswet (oa. art 45h e.v.) de Databankwet de Rijksoctrooiwet de Wet op topografiën van halfgeleiders (microchips) en EU richtlijnen over die onderwerpen Aanverwant met ICT recht zijn de volgende wetten of juridische leerstukken De Medicatie Controle App is ideaal. Het zorgt ervoor dat we altijd de juiste, actuele medicatiegegevens van de klant bij de hand hebben. Het risico op fouten wordt sterk verkleind, alles bij elkaar wordt ons werk klantvriendelijker en veiliger en we houden meer tijd over voor de klant, omdat we al het regelwerk met de apotheek niet meer hoeven doen

Wet BIG V&V

Deze wet- en regelgeving heeft de vorm van meerdere DIN normeringen: Maakindustrie: DIN 2304; Treinbouw: DIN 6701, deel 1, deel 2, deel 3, deel 4. In Nederland en de rest van Europa wordt er ook regelgeving verwacht. De DIN normen uit Duitsland worden zelfs uitgebreid tot een EN-ISO normering die geldt voor heel Europa In het nieuwe jaar wordt het actuele boekje Wet- en regelgeving naar alle geregistreerden verzonden zodra de factuur is voldaan. Op maandag 1 maart 2021 om 16:00 uur geven we online een update van de wijzigingen ten opzichte van de editie van 2020. Daarnaast hebben we met de ontwikkelaars een eenmalige afspraak kunnen maken waardoor de digitale versie ter waarde van € 49,99 kosteloos kan. De meeste mensen weten dat discriminatie verboden is en dat een ieder recht heeft op gelijke behandeling. Dit uitgangspunt is stevig verankerd in wet- en regelgeving. Wil je weten in welke wetten en overheidsregels dit is vastgelegd, dan vindt je hier een overzicht met een korte toelichting Blijf gratis op de hoogte van het laatste nieuws, wet- en regelgeving en alle CAO's. ABONNEREN. LAATSTE NIEUWS. Wet- en regelgeving. Minimumloon 2021 januari. Raissa-16-10-2020. 0. Wettelijk minimumloon werknemers 21 jaar en ouder per 1 januari 2021 Wet- en regelgeving. Medische hulpmiddelen moeten voldoen aan strenge Europese en Nederlandse wetgeving. De Europese richtlijnen voor medische hulpmiddelen wordt vervangen door een verordeningen (MDR) die rechtstreeks van toepassing is op de lidstaten. Het proces waarmee nieuwe technologieen op de markt komen wordt hierdoor zwaarder

Wet- en regelgeving. Per 1 januari 2015 heeft u er als gemeente taken bij gekregen op het gebied van zorg, welzijn, jeugdhulp en participatie. Met name de nieuwe Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet zijn voor u van belang. Daarnaast stemt u uw beleid af met zorginstellingen die de Wet langdurige zorg uitvoeren Wet- en regelgeving In deze handreiking wordt op uitgebreide en heldere wijze uitgelegd wat de Wet zorg en dwang betekent voor gedragswetenschappers. De handreiking is in opdracht van VWS ontwikkeld door de NVO, NIP, NVGzP, en... Meer info . Gratis. Kopen . Jongeren.

Regelgeving - Skin & Laser Clinic I AntwerpenFEX | Zorg | 131009 | Samenhang zorg en welzijn
 • Hi5 company.
 • Bowlen Barneveld.
 • Pseudo gamer fille.
 • Villa Betty Amsterdam vacature.
 • Zeewolf recept njam.
 • Katy Perry Orlando Bloom relatie.
 • Avengers: infinity war online kijken.
 • Ruimtefiguren wiskunde kopen.
 • Scotch Soda Hilversum.
 • Roaccutane depressie.
 • 7de straal.
 • Standpunt innemen betekenis.
 • Chicamala dames boxers.
 • WiskundeAcademie vwo 4.
 • Wat is energiebron.
 • Indonesische vriendin.
 • Ballet komedie kenmerken.
 • Kortingscode Park Drentheland.
 • Vietnam song helicopter.
 • Beste SUV ANWB.
 • Truffels dosering.
 • Dagritme baby 5 maanden.
 • Veenkruid Klazienaveen.
 • Gaat ontstoken traanbuis vanzelf over.
 • Meest voorkomende eerste woordjes.
 • GrabIt 64 bit.
 • Nederlandse motormerken.
 • IKEA plantenpot groen.
 • Sonata GitHub.
 • Wu tang clan tr.
 • Soevereiniteit in België.
 • Cool nicknames.
 • Epson V550 SilverFast.
 • Webcam Camp du Domaine.
 • Oorsprong kerststol.
 • ZARA winterjas kind.
 • Just Walk Out technology Amazon.
 • Logo voc.
 • Merklabel maken.
 • IDual afstandsbediening.
 • Nederlandse bonte geit.